•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

Investigation of topaz, nurell-d in physical evidence.In the practice of forensic chemistry, pesticides have been found. Thin layer chromatography from internal organs of physical evidence was carried out. The results were compared with standard solutions of topazandnurell-d. The technique of detection of to-paz pesticide was studied by methods of thermodisorption surface ionization spectroscopy. The possibility of using this method in the analysis of topaz, nurell-d isolated from biological objects is shown.

First Page

26

Last Page

30

References

1. Tkachev A.V. Piretroidnie insektitsidi - analogi prirodnix zashchitnix veshchestv rasteniy. Sorovskiy obrazovatelniy jurnal, tom 8, 2, 2004. -S. 7 2. Belan S. R. Novie pestitsidi: Spravochnik/ S. R. Belan, A. F. Grapov, G. M. Melnikova; VNII xim. sredstv zashchiti rasteniy (VNII XSZR). - Moskva: ID Graal, 2001. - 196 s. 3. Lujnikov B.A. , Kostomarova L.G. Ostrie otravleniya, rukovodstvo.-M. Meditsina,-2000 -S. 63-75. 4. Podgornaya M.E. Dinamika razlojeniya topaza v sadovixagrotsenozax. Jurnal "Zashchita i karantin rasteniy", ¹12, 2003g, s.39-40.

Share

COinS