•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

A method has been developed for the determination of pyriditol in the composition of the oil extract of garlic Allium sativum L. using ultra high performance liquid chromatography-mass spectrometry. Mass-spectrometric decomp osition of the pyriditol molecule was studied.

First Page

23

Last Page

26

References

1. M. Romashov. Tselitelnie sili prirodi. Lecheniye chesnokom // Moskva Veche. 2004. - S.39-43. 2. Lavrenova G.V., Lavrenov V.K., Onipko V.D. Travnik: tselitelnie retsepti narodnoy meditsini. - M.: ZAO "OLMA Media Grupp", 2007. - S. 470-472. 3. N.K. Olimov. Analiz seraorganicheskix soyedineniy v chesnochnom masle metodom VEJX. Farmatsevticheskiy jurnal. Vip. 2. 2007. s. 64-66. 4. E. Block, S. Ahmad, J. L. Cataltamo, M. K. Jain, and R. Apitz-Castro. The chemistry of alkyl thiosulfinate esters. Anti-thrombotic organosulfur compounds from garlic: structural, mechanistic, and synthetic studies // Journal of the American Chemical Society. 1986, -V. 108, P. 7045-7055. 5. Gosudarstvennaya farmakopeya: Vip. 2, 11-e izd., M. 1989, - 400 s. 6. Muxitdinov A.A., Olimov N.K., Aminov S.N., Aliyev X.U. Sarimsoq piyoz moyli ekstraktini olish va son ko`rsatkichlarini aniqlash // "Farmatsiyada ta`lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi" ilmiy-amaliy anjuman materiallari. - Toshkent, 2011. - B.262. 7. Dadashev M.N. Metod polucheniya chesnochnogo masla /Patent RF 2077227. opubl. 20.04.1997. A-231. 1/22. 8. Shikov A.N., Makarov V.G., Rijenkov V.E. Rastitelnie masla i maslyanie ekstrakti: texnologiya, standartizatsiya, svoystva. - M.: Russkiy vrach, 2004. - 264 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.