•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

Studies on the research of acute toxicity of hemostatic and anti-inflammatory effects of Achillea Fili-pendulla tincture have been conducted. The results of the conducted studies confirm that the studied tinc-ture is practically non-toxic with internal application, has an anti-inflammatory effect that surpasses the effect of the calendula tincture. The tincture under analysis also exhibits pronounced hemostatic activity, not inferior to the reference preparation-the liquid extract of the shepherd's bag.

First Page

96

Last Page

100

References

1. Serkerov S.V., Mustafayeva S.Dj. Noviy komponent Achillea Filipendulina Lam. //Ximiya rastitelnogo sirya.-2009.-2. -S.101-103. 2. Djaxangirova I.R., Serkerov S.V. Perspektivi issledovaniy Ambrosia artemisifolia, soderjashchego seskviterpenovie laktoni s tsitotoksicheskoy aktivnostyu // Azerbaydjanskiy farmatsevticheskiy i farmakoterapevticheskiy jurnal. 2007. 1. S. 34–37. 3. Mustafayeva S.D., Mextiyeva N.P., Zeynalova S.A., Atakishiyeva Ya.Yu. Antifungalnaya aktivnost efirnix masel // Mat. mejdunar. konf., posvyashch. 75-letiyu VILAR. M., 2006. T. XVII. S. 223–226. 4. Kurkin V.A., Zapesochnaya G.G., Avdeyeva Ye.V., Yejkov V.N. Fenilpropanoidi kak samostoyatelniy klass biologicheski aktivnix soyedineniy .-Samara: OOO “Ofort”; GOU VPO SamGMU, 2005.-128 s. 5. Urmanova F.F., Pulatova D.K., Komilov X.M. Flavonoidi Achillea filipendulina Lam. //Kimyo va farmatsiya. -1999.-3.-S.21-23. 6. Pulatova D.K., Urmanova F.F., Komilov X.M. Izucheniye polisaxaridov tisyachelistnika tavolgolistnogo (Achil-lea filipendulina Lam.) //Kimyo va farmatsiya.-1999.-2.-S.20-21. 7. Urmanova F.F., Pulatova D.K., Komilov X.M. Kumarini sotsvetiy Achillea filipendulina //Ximiya prirod. soyedin. -1999.-1.-S.120. 100 8. Metodi opredeleniya toksichnosti i opasnosti ximicheskix veshchestv.- Pod red. I.V.Sanotskogo.- M.: 1970.-S. 50 – 54, 264s. 9. Doklinicheskiye issledovaniya lekarstvennix sredstv (Metodicheskiye rekomendatsii) Kiyev. -2002.- 566 s. 10. Metodi skrininga i farmakologicheskogo izucheniya protivovospalitelnix, analgeziruyushchix i jaroponija-yushchix veshchestv (Metodicheskiye rekomendatsii) Kiyev. 1974. 27 s. 11. Belenkiy M.L. Elementi kolichestvennoy otsenki farmakologicheskogo effekta.- L., “Medgiz”, 1963.- 152 s. 12. Problemi svyortivaniya krovi i gemostaza. – Pod red. I.E. Akopova – Krasnodar, 1971, 212s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.