•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

At present, in order to develop the domestic pharmaceutical industry, a number of laws and regulations have been developed, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on April 20, 2017 PD-2911 "On measures to create favorable conditions for the rapid development of the Republic's pharmaceu-tical industry" is a clear example for this. Therefore, in this article, it is proposed to develop a project for the production of pharmaceutical preparations in the Fergana region, Kushtepa district, Langar village, in place "Commercial complex building" which is located in the Nurobod district.

First Page

13

Last Page

18

References

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ-2911-son 20.04.2016 yil “Respublika Farmatsevtika sanoatini jadal rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. 2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ-2698-son 2016 yil 26 dekabrdagi “2017-2019 yillarda tayyor mahsulot turlari, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirishning istiqbolli loyihalarini amalga oshirishni davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi qarori. 3. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 672-son 25.08.2017 yil “Farg'ona viloyatida joylashgan ishlamay turgan va kam quvvatli korxonalar faoliyatini tiklash, shuningdek davlat mulki ob'ektlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida” qarori. 4. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 197-son 10.04.2017 yil “Tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturiga tuzatishlar kiritish to'g'risida”gi qarori. 5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2013 yil 13 fevraldagi 42-son buyrug'i bilan tasdiqlangan va joriy etilgan, Dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish Bosh boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va taqdim etilgan “Yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti” qo'llanmasi. 6. Djalilov X.K., Xaydarov V.R., Qodirov M.M. “Dori vositalarini ishlab chiqarish” (darslik 1-qism). Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa uyi. Toshkent. 2014. 32-85 betlar.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.