•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

In the results of preclinical studies it was proved that preparations of diabenite, stevyl-50 and gly-coinovit significantly increase the secretion of C-peptide, the accumulation of glycogen in the liver and muscles. Biochemical changes occurring in the body of experimental animals are regulated by enzyme systems, especially phosphorylase and hexokinase.

First Page

88

Last Page

92

References

1. A.S. Ametov., K.V.Ovsyannikov. Aktualnie voprosi terapii saxarnogo diabeta II tipa // Mejdunarodniy jurnal meditsinskoy praktiki. – 2000. - 12. –S. 40-43. 2. M.I.Balabolkin. Diabetologiya. –M. 2000. -672 s. 3. Sbornik metodov klinicheskix laboratornix issledovaniy / Pod red. Yunusxodjayeva A. N. –Tashkent. 2000. tom 2. – 703 s. 4. Eksperimentalnaya endokrinologiya / Pod red. S. K. Yyena, R. B. Djaffe. v 2-x t. M. Meditsina. -1998. t.1. –S. 422. 5. Usubbayev M.U., Fayzullayeva N.S., Xakimov X.M. Steviya quruq ekstraktining fizik-kimyoviy va texnologik xossalarini o`rganish // Kimyo va farmatsiya – Toshkent, 2002.- 1. - B. 19-22. 6. Asrarov M.I., Pozilov M.K., Ergashev N.A., Raxmatullayeva M.M. Vliyaniye gipoglikemicheskogo sredstva glikorazmulina na funktsionalnoye sostoyaniye mitoxondriy pri streptozototsin-indutsirovannom diabete // Problemi endokrinologii. – 2014. 3. (60)–S. 38-42.

Share

COinS