•  
  •  
 

Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery

Abstract

As a result of the conducted studies, it was found that the amount of diffused tannins in the 2% agar-agar gel from the dental gel of medicinal sage prepared on the basis of Na-KMC is 10-15% greater than that of the gel prepared on the basis of MC. It was also noted that samples of the dental gel based on Na-CMC, diffused in a 5% gelatin gel, are 25-30% larger than those from the MC-based gel. From this it can be concluded that in the studies of the bioavailability of hydrogels in "in vitro" experiments by the method of direct diffusion in the accuracy of the pattern, by the formation of color and by the area of diffusion, it was more expedient to use 5% gelatin gel.

First Page

73

Last Page

80

References

1. Bolezni parodonta (klinika, lecheniye, profilaktika). Rekomendatsii Tsentra parodontologii TsNIIS MZ RF.- M., 1998. – S.22-25. 2. Rizayev J.A. rasprostranyonnost bolezney parodonta sredi gorodskogo naseleniya Uzbekistana//O?zbekiston tibbiyot jurnali. - 2008.-3.-B.6-8. 3. Savchenko L.N., Marinina T.F., Saushkina A.S. “Razrabotka sostava i texnologii stomatologicheskoy mazi s ekstrakt om shalfeya gustim”//Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. – 2014.- tom 16, 1(3).- 817s. 4. Kurkin V.A. Farmakognoziya: uchebnik. 2-e izd. pererab. i dop. Samara, 2007.- S 212-220. 5. Marchenko JI. G., Rusak A. V., Smexova I. Ye. Texnologiya myagkix lekarstvennix form: ucheb.posobiye; pod red. prof. L. G. Marchenko. SPb.: Spets. lit, 2004.- 174 s. 6. GOST 29188.0–14. Izdeliya parfyumerno - kosmeticheskiye. Pravila priyemki, otbor prob, metodi organolepticheskix ispitaniy. Vved. 1993–01–01. M.: Izd-vo standartov, 1992. 4 s 7. GOST 29188.4–91. Izdeliya kosmeticheskiye. Metod opredeleniya vodi i letuchix veshchestv ili suxogo veshchestva. Vved. 1993–01–01. M.: Izd-vo standartov, 1992. 4 s. 8. GOST 29188.3-91. Izdeliya kosmeticheskiye. Metodi opredeleniya stabilnosti emulsii. –M.: Izd-vo standartov, 1992. – 4 s. 9. Inogamov, S. Ya. Issledovaniye reologicheskix svoystv polikompleksovkarboksimtiltsellyulozi s mochevinoformaldegidnimi oligomerami kak osnov dlya lekarstvennix preparatov // Farmatsevticheskiy vestnik Uzbekistana. 2006. 1. S. 30–33. 10. Rukovodstvo po eksperimentalnomu izucheniyu novix farmakologicheskix veshchestv // Pod red. V. P. Fisenko. M.: Iz-vo “Remedium”, 2000. 398 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.