•  
  •  
 

Eurasian Journal of Sport Science

Abstract

This article is aimed at the disclosure of professional values on the example of sports. For the formation of values and value orientations of the individual an important role is played by specific social groups, communities, network structures through which established stable relations that allow to regulate, direct and legitimize the behavior of their constituent individuals.

First Page

39

Last Page

44

References

References: 1. Fedosova I.V. Professionalnyetsennostikakosnovalichnostnoprofessionalnoypodgotovkibuudushchegospetsialista // Pedagogicheskienauki / 2. ProblemypodgotovkispetsialistovURL: http://www.rusnauka.com/ 6_PNI_2014/Pedagogica/2_159043.doc.htm (datаobrаshеniya: 13.02.2018). 3. Jeludkin Sergey Vladimirovich Sport v systemetsennosteymolodeji // VestnikChGU. 2008. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sport-v-sisteme-tsennostey-molodezhi (data reported: 21.11.16) 4. Lubysheva L.I. Sociology physicheskoykulturyisporta: Ucheb. Posobie.-3, stereotype. - М .: Издательскийцентр «Academy», 2010.; Lubysheva L.I., Peshkova N.V . Sentiyoptivnoevospratiesporta u studentovmolodeji s pozitsiisotsialogulturnogoanaliza // Fizicheskayakulturai sport v sistemobrazovaniyaRossii: innovatsiiiperspektivyrazvitiya - SPb: OOO «Zolotoesechenie», 2016 5. Lubishcheva L.I., Mochenov V.P. «Sport v moeyjizni»: tsennostnyeorientatsiistudentovsportmenov v instepsiysociologicheskogoanaliza // Fizicheskayakultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №4 2016. 6. Bezrukov M.P. Sotsialnayazashchitasotsialno-professionalnoygruppysportmenov: optimisizupravleniya. Avtoref. diss ... dock sots nauk - M. 2002. 7. Mikhaylova T.V. Professionalnyetsennostnyeorientatsii: k voprosu o soderjaniiponyatiya // Kazanskayanauka № 8. 2012. 8. OssovskyV.L. Ценносси профессиональной деятельности: Avtoref. disdoctorfleetnauk - Krasnoyarsk. 2004.

Share

COinS