•  
  •  
 

Eurasian Journal of Sport Science

Eurasian Journal of Sport Science

Abstract

In the work the author pursues the goal, to reveal the interrelation of the optimality of the parameters of training loads with the effectiveness of technical and tactical actions and the motor activity of the players in the process of competitions. As a result of the training programs used by the author, the indicators of competitive activity were significantly increased.

First Page

18

Last Page

22

References

1. Verxoshanskiy Yu.V.Aktualnye muammy sovremennoy teoriii metodiki sportivnoytrennovki // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury.-Moskva, 1993.-№8. 2. Godik M. Fizicheskaya podgotovka futbolistov v podgotovitelnom periyodе // Fansportga, Tashkent.-2007.- №3. 3. Kirilov A.A. Soederjanie trenirovki v podgotovitelnom pereode u futbolistov vysokoy kvalifikatsii: Metod. rekomendatsii 1982. 4. Matveev L.P. Osnovy obshchey teoriya sport I sistemy podgotovki sportmenov. -K., 1999 y. 5. Platonov V.N. Sostoyanie i prospektivi optimatsii postroeniya trenirovochnogo prossesa v techeniigoda // Postroenie I soderjenie trenirovochnogo prossesa vysoko kvalifitsirovannyx sportmenov nastataax godichnoy podgotovki.-M, 1988. 6. TyulenkovS.Yu. Upravlenie podgotovkoy futbolistov vysokoy kvalifikatsii: Teorikometodicheskieaspekty. - M .: MGITs, 1998. 7. XmalmuhamedovR.D. Texnologiya podgotovki odobortsevnastapach godichnogo tsikla: Dis... .d-ra.ped.nauk.-T., 2009 .

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.