•  
  •  
 

Eurasian Journal of Sport Science

Abstract

Abstract: Meaning fullness of function of equilibrium and its influence on quality of implementation of programmatic exercises in the different types of sport are determined. The features of implementation of exercises in equilibrium on hands depending on the type of sport, qualification, and specific of preparation of sportsmen are experimentally educed.

First Page

2

Last Page

6

References

1. BolobanV.N.Macromethodicaobucheniyaakrobaticheskimuprajneniyamslojnympokoordinats iyasi / V.N. Boloban // Pedagogics, psychology and medical-biologic problemyphysicheskogovospitaniyaisporta. -. # 6, 2010 2. GaverdovskiyYu.K. Obucheniesportivnymuprajneniyam. Biomechanics. Methodology. Didactics. M .; Sovetsky Sport, 2008 3. Sportivnaya gymnastics (mujchinyijenshchiny): Primavera programmasportivnoypodgotovkiдляDYuSSh, SDShur and ShVSM. - M .: Sovetskiy sport, 2005. 4. Umarov MN, Yakubova N.X. Obuchenieutradniyam v ravnovetsinarukakmetodom predpisaniyalgoritmicheskiytipa. \ Uchebnoeposobie.-Tashkent. O'zGosFKK, 2000.

Share

COinS