•  
  •  
 

Eurasian music science journal

Authors

Yulduz Nasyrova

Abstract

This article invites you to reflect on the issues of the interaction of various scientific subjects with the music, when many of the basic provisions are the same as, for example, linguistics.

First Page

33

Last Page

35

References

1. B., YAvorskij. Izbrannye trudy. 1987. 2. F., De Sossyur. Kurs obshchej lingvistiki. Logos, 1998. 3. Levi-Stross, Klod. Mifologiki v IV-h tomah. Editions Plon, 1964. 4. T., CHerednichenko. Terminologicheskaya sistema B. V. Asaf'eva. Muzyka, 1978. 5. R., Budagov. Ferdinand de Sossyur i yazykoznanie nashego vremeni. YAzyk, istoriya, sovremennost. 1971. 6. A., Koblyakov. Uchenie B. YAvorskogo v kontekste novogo metasistemnogo podhoda. Muzykal'naya akademiya. 2015, 2. 7. L., Mazel'. O prirode i sredstvah muzyki. Muzyka, 1983. 8. M., SHahnazarova. Muzyka Vostoka i muzyka Zapada. Sovetskij kompozitor. 1983. 9. A., Kozhenkova. Znakovaya priroda muzyki. Young Scientist. 2012, Vol. 1(36), 2. 10. B., Ol'hovikov. Teoriya yazyka i vid grammaticheskogo opisaniya v istorii muzykoznaniya. Nauka, 1985. 11. M., Bonfeld. Semantika muzykal'noj rechi. Muzyka kak forma intellektual'noj deyatel'nosti. 12. E., Nazajkinskij. Intonaciya i sintaksis v muzyke. Muzykal'naya akademiya. 2016, 4. 13. V., Zaderackij. Zvukovye prostranstva SHirvani CHalaeva. Muzykal'naya akademiya. 2013, 2.

Included in

Musicology Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.