•  
  •  
 

Central Asian Journal of Education

Abstract

The article reviews the concepts of "competence", "pedagogical competence", their pedagogical interpretation, and the importance of pedagogical professional activity. It also having determined the main quality levels that defines the professional competence of the pedagogue and criterias for assessing their availability level.

First Page

2

Last Page

18

References

1. Agranovich N.V., Knыshova S.A. Izuchenie motivasii uchebnoy de tel nosti studentov medisinskix vuzov i eё rol v formirovaniy gotovnosti k budu ey professiy // http://www.science-education.ru/ru/ article/view?id= 22799. 2. Bolshaya psixologicheskaya nsiklopediya. – Moskva: Eksmo, 2007. – С. 394. 3. Dudko D.V. Kognitivnaya kompetentnost lichnosti budushego pedagoga i dinamika ee formirovanii //https://lib.herzen.spb.ru/media/ magazines/ contents/1/28(63)2/dudko_28_63_2_63_67.pdf. 4. Lipatnikova I.G., Parshina T.Formirovanie kognitivnoy kompetentnosti v prosesse obuchenii studentov pedagogicheskix vuzov lementarnoy matematike //https://www.science-education.ru/ru/article/view?id= 549. 5. Makarenko E.V. Formaition of learning and cognitive competence of primary school student in the educational process // https://www.science-education.ru/en/article/view?id=16977. 6. Panteleeva Z.V. Texnologiya izmereniy urovney sformirovannosti kognitivnih i professionalnih kompetensiy studenta po dissipline « Ekonomika organizasii» // https://moluch.ru/archive/91/19310 7. Pedagogik mahorat: sxema va rasmlarda / Met.qơll. N. Erkaboeva, M.Usmonboeva, M.Irgashova, N.Xơjanazarova. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012. – 113-б. 8. Umaralieva М.А. Methods of development of teacher’s professional competence //https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-development-of-teacher-s-professional-competence. 9. Uchebniy material // https:// methodological_terms.academic.ru/2209/ учебный_ материал. 10. Formulirovka tseli i zadach zanyatiya // https://everest.bel/wp.../ formulirovka20tseli20i20zadach20zanyatiya.docx. 11. Shimigirilova I.B. Poznavatelnaya kompetentnost v aspekte poznavatel noy samostotelnosti i poznavatelnoy aktivnosti // Obrazovanie i nauka. – М.: 2014. - №7 (116). – С. 139. 12. Shkitina N.S., Elagina V.S., Nemudraya Empatiyna podgotovka budu shego uchitel // http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13164. 13. Ơzbek tilining izohli luğati. N – Tartibli / 5 jildli. Uchinchi jild. – Toshkent: “Ơzbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriёti, 2007. – 380-б. 14. Kassymova G.K. Formation of students’ cognitive competence //https://www.researchgate.net/publication/332291773_Formation_of_students'_cognitive_competence. 15. Professional Competence of Teachers: Effects on Instructional Quality and Student Development / Mareike Kunter Jürgen Baumert Uta Klusmann Dirk Richter //https://www.researchgate.net/publication/257326797_Professional_ Competence_of_Teachers_Effects_on_Instructional_Quality_and_Student_Development.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.