•  
  •  
 

Central Asian Journal of Education

Authors

Abstract

The Zoroastrian religion and its holy book "Avesta" play a huge role in the study of the ancient history of Central Asia. In the Pahlavian sources, information relating to the Avestan texts, which have not been preserved to this day, has been preserved. They are greatly changed, but the value of this small part is very great. Based on written sources, parents, family members, classes and the place of propaganda of the prophet Zarathushtra were identified. Zoroaster was the "Zaotar" (the chief priest). The place and time of his birth, which require additional consideration, is still at the center of the discussion. He lived at the turn of the 2nd and 1st millennium BC on the territory of Central Asia. The territory of the spread of the Zoroastrian religion archaeologists associate with the culture of Jaz II. The culture of Yaz II is revealed in the territory of Northern Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan and the south of Tajikistan (X-IX / VIII centuries BC).

First Page

44

Last Page

65

References

1. Biruni A.R. Pamyatniki minuvshix pokoleniy // Izbrannыe proizvedeniya. T.: FAN, 1957. 2. Dyakonov I. M. Istoriya Midii ot drevneyshix vremen do konsa IV veka do n.e. Baku: Nagыl Yevi, 1956. 3. Avesta. Izbrannыe “Gimnы”. — // Perevod s avest. I.M.Steblin-Kamenskogo. Dushanbe: Irfon, 1990. 4. Gafurov B. Tadjiki. Drevneyshaya, drevnyaya i srednevekovaya istoriya. Dushanbe: Irfon. 1989. 5. Pyankov I.V. Srednyaya Aziya i Yevraziyskaya step v drevnosti. SPb.: Peterburgskoe lingvisticheskoe obщestvo. 2013. 6. Mole M. Culte, mythe et cosmologie dans l’lran ancien. Paris: Presses Univ. de France. 1963. 7. Fray R. Nasledie Irana. M.: Vostochnaya literatura, 1972. 8. Doroщenko Ye.A. Zoroastriysы v Irane.(Istoriko-etnograficheskiy ocherk). M.: Nauka. 1982. 9. Dyakonov I. M. Vostochnыy Iran do Kira (K vozmojnosti novыx postanovok voprosa) // Istoriya Iranskogo gosudarstva i kulturы. M.:, 1971. 10. Marguart W.W. Eransahrnach der Geographie d Moses Xorenas’t. Berlin, 1901. 11. Henning W.B. Zoroaster Politician or witch-doctor. Leiden, 1951. 12. Gershevich I. The Avestian Hymn to Mithra. Cambridge. 1959. 13. Tolstov S.P. Drevniy Xorezm. M.: MGU.1948. 14. Maxmudov M. Xorezm — “Avesto”ning vatani. Urgench, 2000. 15. Is’hoqov M. “Avesto” - tarix va ma’naviy dunyomiz sarchashmasi // “Avesto” va uning insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni. Fan. T.: 2001. 16. Abaev V.I. Skifskiy bit i reforma Zaroastra // Arch. Orient. 1956. Vol. XXIV. 17. Pyankov I.V. “Istoriya Persii” Ktesiya i sredneaziatskie satrapii axemenidov v konse V-go veka do nashey eri // Vestnik drevney istorii. 1965. Vol. №2. 18. Abaev V.I. Mif i istoriya v “Gatax” Zoroastra // Istoriko-filologicheskie issledovaniya. M.: Nauka, 1974. 19. Aliev I. Neskolko zamechaniy na avestologicheskuyu temu. Baku. Nurlan. 2003. 20. Xodjaeva N.Dj. Dinamika razvitiya geograficheskix predstavleniy o Sentralnoy Azii v drevney i rannesrednevekoy Iranskoy traditsii. Dushanbe, 2016. 21. Sarianidi V.I. Zadolgo do Zaratushtrы (Arxeologicheskie dokazatel-stva protozoroastrizma v Baktrii i Margiane). M.: Stariy sad, 2010. 22. Makovelskiy A. Avesta // www.avesta.org.ru/books/makovelsky/makovelsky_content.htm. 23. Rak I.V. Zoroastriyskaya mifologiya (Mifi drevnego i rannesrednevekovogo Irana). SPb.:Neva – Letniy Sad. 1998. 24. Vaynberg B.I. Etnogeografiya Turana. M.: Nauka.1999. 25. Snesarev G.P. Xorezmskie legendi kak istochnik po istorii religioznix kultov Sredney Azii. Nauka. M.: Nauka.1969. 26. Yakubov Yu. K probleme vremeni i mesta rojdeniya Zaratushtrы // Avesta v istorii i kulture Sentralnoy Azii. Dushanbe. 2001. 27. Sverchkov L.M. Toxarы. Drevnie indoevropeysы v Sentralnoy Azii. T.: SMI-ASIA. 2012. 28. E.V.Rtveladze, A.X.Saidova Ye.V.A. Avesta. “Zakon protiv devov”. (Videvdat). Adaptirovannыy perevod, issledovanie i kommentarii. SPb.: Izdatelstvo Politexnicheskogo universiteta.2008. 29. Xrestomatiya po istorii drevnego Vostoka // Pod. red. M.A.Korostovseva .Ch. 1. M.: Vыsshaya shkola. 1980. 30. Geradot. Istoriya v devyati knigax. L.: Nauka. 1972. 31. Dandamaev M. L. L.V.T. Kultura i ekonomika drevnego Irana. M.: Nauka. 1980. 32. Askarov A. Istoriya proisxojdeniya uzbekskogo naroda. T.: O‘zbekiston. 2018. 33. Askarov A. Djarkutan (K probleme protogorodskoy sivilizatsii na yuge Uzbekistana). T.: Fan. 1983. 34. Aqarov A. Eng qadimgi shahar. T.: Ma’naviyat, 2001. 35. Shaydullaev Sh.B. O‘zbekiston hududida davlatchilikning paydo bo‘lishi va rivojlanish bosqichlari (Baqtriya misolida) // t. f.d. ilm. darajasini olish uchun yozilgan diss. Samarkand, 2009. 36. Perevod Ye.E.Bertelsa. Molitva Zaratushrы posle izgnaniya // www. avesta.tripod.com/avesta. 37. Istoriya gosudarstvennosti Uzbekistana.T.I. Vtoraya polovina II tыsyacheletiya do nashey erы- III vek nashey erы. T.: Uzbekistan. 2009.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.