•  
  •  
 

Central Asian Journal of Education

Abstract

the article considers the necessity of generalization, analysis and systematization of accumulated knowledge in the field of pedagogy and analysis of pedagogical problems, human-environmental interaction in the XXI century. It was noted that the ecological state of the modern world is associated with educated, competent, high spiritual values and people living in harmony with the environment. In this regard, environmentally competent professionals play an important role in shaping a stable future. The article defines actual ecological knowledge and ecological education in the whole world and Uzbekistan.

First Page

66

Last Page

97

References

1. A.R. Meliboev. Malaka oshirish jarayonida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini o‘quvchilarga ekologik ta’lim berishga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari, diss.avtoreferat. Toshkent-2007 2. A.R.Malikova, Pedagogika oliy ta’lim muassasasitalabalarida ekologik madaniyatni shakllantirish; Toshkent – 2010, nomz. Diss., 35-b 3. A.S. Belkin. N.O.Verbitskaya, vitagennoe obrazovanie v sisteme pedagogicheskogo znaniya (vitagennoe konsepsiya lichnosti), “narodnoe obrazavanie.pedagogika”, https//cuberleninka.ru. 4. Bartosh Oksana, environmental education: improving student achievement/ Washington-2003. Master of enviromental degree. 5. Bellona.ru * Novosti * Jurnal «Ekologiya i novosti» * Ekologiya obrazovanie v Rossii: Sovremennaya tendensiya oformlenie «modi na ekologiyu». Nelya Raximova, 22.02.2018, №69. 6. Center- edu. Ssti.ru*document3*jponij3-Resursniy ssentr obrazovaniya, 15.09.2017. Ekologicheskoe obrazovanie, provodimoe Pravitelstvom stolichnoy prefekturi Tokio, Ivaya Tomoko. 7. D.Yormatova. Ekologiya. -T.: «Fan va texnologiya», 2012, 256 b,18-b 8. E.P.Asaulyuk, “Fanlararo integratsiya kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning intelektual riojlanishining asosi”, Voronej-2012. 9. Erdineeva K.G. Kadashnikova.E.B., ekologicheskaya kompetentnost kak fenomen pedagogicheskoy realnosti / uspexi sovremennogo estestvoznaniya 2009, №1, str 59–62. 10. Eugene Pleasants Odum, Fundamentals of Ecology, Osnovi ekologii, per s angl. – M.:Mir, 1986. – 376s. 11. F.Stuart Chapin III “Principies Of Ecosystem Stewardship: Resilience-Based”. 2009. 12. Halilova.M.R, maktabgacha ta’lim muassasalari katta guruh yoshidagi bolalarda ekologik tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari, diss avtoreferati, Toshkent – 2006 13. HTTPS://cyberleninka.ru. Murtazina.L.G. Ekologicheskoe obrozovanie i vospitanie uchaщeysya molodeji v uchebnix zavedeniyax Germanii. «Narodnoe obrozovanie. Pedagogika» 14. L.E.Pistunova, Formirovanie ekologicheskoy kompetentnosti studentov vuza, Spetsialnost 13.00.08 – teoriya i metodika professionalьnogo obrazovaniya, Avtoreferat, dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk, Kemerovo-2006 15. L.R.Azizova– “Texnika oliy ta’lim muassasasitalabalarida ekologik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik asoslari; diss.kand. Ped.nauk, Maxachkala – 2013, 13.00.08. Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi. 16. Laleshwar Nand, PhD <>, Australia. Western Sydney University, 2017 17. M.B.Rahimqulova., boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini darsdan tashqari mashg‘ulotlarda ekologik qadriyatlar asosida tarbiyalash, diss avtoreferati, Toshkent-2000 18. M.M.Aliqulova., tabiatshunoslik darslarida O‘rta Osiyo allomalarining ekologiyaga oid qarashlaridan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari (3-4 sinf tabiatshunoslik fanlari misolida), diss Toshkent -2007 19. M.Nishonboeva., Povishenie effektivnosti ekologicheskogo obrazovaniya i vospitaniya pri izuchenii shkolnogo bosqicha biologii, Tashkent 2001, Avtoreferat, dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk. 20. Marcus Arny. Implementation of sustainability education among elementary school students by activating the “green school” program, Phd Thesis. CLUJ - NAPOCA. 21. Modulno-reytingovaya sistema v profilnom obuchenii: Metodicheskie rekomendatsii / Pod red. N.D.Nikandrova. – M., 2007 22. N.A.Muslimov.. obщaya struktura trebovaniy k sovremennomu uchitelyu trudovogo obucheniya v gosudarstvennom standarte obrazovaniya//Jurnal «shkola i jizn» (Maktab va hayot). – Tashkent:2003. №4 23. N.P.Nesgovorova, Ekologo - pedagogicheskoe proektirovanie kak osnova podgotovki obuchayuщixsya k professionalnoy deyatelьnosti: avtoref. Dis. Dok. Ped. Nauk. – Ekaterinburg, 2012. – 48 s, 35-b 24. N.SH.Bozorova, Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari., Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan diss., Qarshi – 2006, 243b, 24-bet 25. Nashe obщee buduщee: doklad Mejdunarodnoy komissii po okrujayuщey srede i razvitiyu (MKOSR): per. S angl. / pod red. S.A. Evteeva i R.A. Pereleta. – M.: Progress, 1989. – 376 s 26. Nina Roczen, PhD << Environmental competence – the interplay between connection with nature and environmental knowledge in promoting ecological behavior>>, Frankfurt, Duitsland. 2011 27. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat milliy nashriyoti,-T.:2008.8 tom, 26-b. 28. O‘zbekiston OO‘MTV, XTV va mqdqning 2005yil 7-noyabrь 242/33/79 sonli qo‘shma qaroriga 2-ilova. 29. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 20 noyabr 2018 yilgi 814-sonli “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida qarori. 30. P.O‘.Berdanova, Qoraqalpoq oilalarida bolalarning ekologik madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari (o‘smirlar misolida): Ped.fan.nomz. ... diss. – T.: 2005. – 130 b. 31. Plotnikova O.A. Doklad «Sovremennye obrazovatel' nye tehnologii v formirovanii ekologicheskoj kompetencii studentov» [elektronnyj resurs] - M.: Volgodonskij jekologo-istoricheskij muzej. – Rejim dostupa: http://www.veimmuseum.ru/about/scientific-and-publishing-activity/report.php?ID=546 32. Plotnikova O.A. Doklad «Sovremennye obrazovatel' nye tehnologii v formirovanii jekologicheskoj kompetencii studentov» [Jelektronnyj resurs] - M.: Volgodonskij jekologo-istoricheskij muzej. – Rejim dostupa: http://www.veimmuseum.ru/about/scientific-and-publishing-activity/report.php?ID=546 33. SHanasirova L.T, Vliyanie esteticheskogo vospitaniya sredstvami prirodi na ekologicheskoe mishlenie doshkolьnikov, kan. Diss. Toshkent-1990.[137] 34. Thomas E.Lovejoy, PhD <>, New hawen – USA, Yaly University press. 2019. 416p 35. To‘xtaev A., Xamidov A. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. – Toshkent: O‘qituvchi, 1994. –159 b. 36. Tokareva O.S, “Ekologicheskie problemi Yujnoy Korei i ix resheniya”, voprosi istorii, mejdunarodnix otnosheniy i dokumentovedeniya, sbornik materialov XI mejdunarodnoy molodejnoy nauchnoy konferensii (Tomsk, 08–10 aprelya2015 g.) 37. Tolipova.J.O, Biologiya o‘qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini orttirishning nazariyasi va amaliyoti, monografiya, T – 2005. 38. Tursunov X. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. – T.: O‘zbekiston, 1997. – 51 b. 39. V.A.Ley, Razvitie ekologo-pedagogicheskoy kompetentnosti studentov texnicheskogo vuza. Sevastopol – 2017.str8 40. V.Sattorov. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida V-IX sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish(qishloq xo‘jalik mehnati ta’limi misolida): Ped.fanl.nomz. ... diss. avtoref. – T.: 2002. – 22 b. 41. X.B.Norbo‘taev, maktab o‘quvchilarida ekologik tafakkurni fanlararo shakllantirish uslubiyoti (biologiya va fizika failari misolida), diss avtoreferati, Buxoro - 2009 42. Xodjaev.B.X, “Umumta’lim maktabi o‘quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta’minot vositasida rivojlantirish”. Doktorlik diss avtoref. T:.2016. 82b 43. Xutorskoy A.V, Xutorskaya L.N. Kompetentnost kak didakticheskoe ponyatie: soderjanie, struktura i modeli konstruirovaniya// Proektirovanie i organizatsiya samostoyatelьnoy raboti studentov v kontekste kompetentnostnogo podxoda: Mejvuzovskiy sb. Nauch. Tr. / Pod red. A.A.Orlova. - Tula: Izd-vo Tul. Gos. Ped. Un-ta im. L.N. Tolstogo, 2008. - Vip. 1. - S.117-13. 44. Shedrovitskiy G. P. Mishlenie. Ponimanie. Refleksiya. — M.: Nasledie MMK, 2005. — 800 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.