•  
  •  
 

Central Asian Journal of Education

Abstract

The article develops methodological recommendations on the organization of the process of formation of the base competency of working with information in mathematics lessons on the basis of such an approach as working with information in the process of independent life activity.

First Page

81

Last Page

86

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida” Qarori/ O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 14-son, 230-modda / www.lexx.uz 2. Aripdjanova A.R. Ta’limni axborotlashtirish sharoitida oliy ta’lim muassasalari pedagoglarining kreativ salohiyatini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2017. 12-bet. 3. Begimqulov U. Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 2007 yil. 20-bet. 4. Djuraev R.X va boshqalar. Pedagogik atamalar lug‘ati. –T.: “Fan nashriyoti”, 2008 yil. – 94-bet. 5. Jeff Halstead. Yangi pedagogikani boshqarish: O‘qitish jarayonini tubdan o‘zgartiruvchi olti prinsip. Rowman &Littlefield Ta’limi tomonidan nashr etilgan. http://www.ruwmaneducatoin.com. 6. Jeff Halstead. Yangi pedagogikani boshqarish: O‘qitish jarayonini tubdan o‘zgartiruvchi olti prinsip. Rowman &Littlefield Ta’limi tomonidan nashr etilgan. http://www.ruwmaneducatoin.com. 7. Nazarov Q. G‘arb falsafasi. – T.: O‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2004. – 719 b. 8. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. J.Sh.N-Tartibli/tahriri hay’ati: T.Mirzaev (rahbar) va boshq.; O‘zR FA Til va adabiyot in-ti. –T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediya” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 528-b.

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.