•  
  •  
 

Central Asian Journal of Education

Abstract

The article describes the essence of a kind of infrastructure of the system of self-governing bodies of the mahalla in Uzbekistan and its specific features. It reveals the traditional and modern aspects of the Uzbeks' territorial-territorial relations.

First Page

119

Last Page

123

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T., 2017. 105- modda. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. T.. 2004. 25-son. 285-modda. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi Farmoni. «Xalq so‘zi». 2017-yil 4-fevral. 3. Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish – amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar samarasidir. // Toshkent oqshomi.2014-yil 26-fevral 4. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. T.. 1999. Yаna qarang: O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. T.. 2004. 25-son. 285-modda. 5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari. T., 2018. YAna qarang: Fuqarolar yig‘inlari qoshidagi jamoatchilik tuzilmalari faoliyati takomillashtiriladi. // “Mahalla gazetasi”. T., 2018. №21 son, 20 fevral. 6. Fuqarolar yig‘inlarining diniy ma’rifat va ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari buyicha maslahatchisi faoliyati to‘g‘risidagi Namunaviy Nizom. T., 2005. 3-bet. 7. Fayzullaev T, Kenjaev E.Demokratiyaning amaldagi ifodasi//“Jamiyat va boshqaruv”, 2006, №4. –35–37-b. 8. Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish – amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar samarasidir. // Toshkent oqshomi.2014-yil 26-fevral 9. Muammo va kamchiliklarni o‘z vaqtida bartaraf etish kelgusidagi yutuqlarga asos bo‘ladi. // “Mahalla” gazetasi. 2018. 17-aprel. 10. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami. T., 2015. 11. Boboev A. Fuqarolar yig‘inlariga saylov – mas’uliyatli jarayon. // Fuqarolar yig‘ini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatchilari saylovi. T., 2008. 49-bet. 12. Umarova G. O‘zbekistonda o‘zini o‘zi boshqarish organlarining shakllanishi va takomillashtirish tarixi. (1991-2001 y). Tarix fan nomz. diss. avtoreferati. T., 2002. 12-bet. 13. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tarkibidagi “Voyaga etmaganlar, yoshlar va sport masalalari bo‘yicha komissiyasi” faoliyatini tashkil etish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. T., 2014. 8-bet. 14. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami. T., 2015. 15. Ishquvatov V, Tolipov F. Mahalla: o‘tmishda va bugun. T., 2014. 135-bet. 16. Jalilov Sh. Mahalla yangilanish davrida. T., 1995. 15 bet. 17. Mahalla fuqarolar yig‘ini tizimining namunaviy tuzilmasi va ish yuritish uslublari.T., 2007. 18. Umarova G. O‘zbekistonda o‘zini-o‘zi boshqarish organlarining shakllanishi va takomillashtirish tarixi. (1991-2001 y). Tarixfannomz. diss. avtoreferati. T., 2002. 23-bet.

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.