•  
  •  
 

Central Asian Problems of Modern Science and Education

Abstract

In this article the formation of creativity abilities of future teachers of vocational education, the manifestation of professional and pedagogical creativity through the development of their creative abilities, creative competencies, as well as the importance of becoming an active participant in the educational process have been discussed.

First Page

77

Last Page

89

DOI

https://doi.org/10.51348/campse0020

References

[1] Barisheva T.A., Jigalov Yu.A. Psixologo-pedagogicheskie osnovi razvitiya kreativnosti – SPb.: SPGUTD, 2006.

[2] Bashina T.F., Il'in Ye.P. Psixologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. – CPb.: Piter, 2009

[3] Ziyomuhammadov B. Komillikka eltuvchi kitob. – T.: Turon-iqbol nashryoti, 2006. 24-bet.

[4] Muslimov N.A. Bo‘lajak kasb ta'limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish / Monografiya. – T.: “Fan”, 2004. 33-bet.

[5] Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi / Monografiya. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013. 41-bet.

[6] Ochilov M. Muallim - qalb me'mori. Toshkent «O‘qituvchi» 2001 y. 281-b.

[7] Yarashevskiy M.T. Osnovi teoreticheskoy psixologii.1998. - S.528

[8] Rubinshteyn S.L. Osnovi obshey psixologii.–SPb.:Piter, 2006. – 713.

[9] Yarashevskiy M.T. Osnovi teoreticheskoy psixologii.1998. - S.511

[10] Yarashevskiy M.T. Osnovi teoreticheskoy psixologii.1998. - S.504

[11] Sharipov Sh.S. Talabalar ixtirochiligini shakllantirishning pedagogik sharoitlari: Diss. ... ped.fan.nomz. – T.: 2001. – 140 b.

[12] Vigotskiy L.S. Izbrannie psixologicheskie issledovaniya. – M., Izd-vo APN RSFSR, 1956. – S.438-452. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. – Izd. 2-e. – M.: Politizdat., 1975. – 304 s. Rubinshteyn S.L. Osnovi obshey psixologii.–SPb.:Piter, 2006. Teplov B.M. Trudi po psixofiziologii individual'nix razlichiy. 2004. - 450 s.

[13] Sharipov Sh.S. Kasb-hunar ta'limi tizimida o‘quvchilar ijodkorlik qobilyatlarini rivojlantirishning uzluksizligi. Monografiya – T.:Fan, 2005.–131 b.

[14] Lerner I.Ya. Didakticheskie osnovi metodov obucheniya. – M., 1981. – 185s.

[15] Sidorchuk T.A. Metodika formirovaniya u doshkol'nikov klassifikasionnix navikov. ARKTI, 2018. - 80 s.

[16] Samoxvalova V. I Tvorchestvo: bojestvenniy dar, kosmicheskiy prinsip, rodovaya identichnost' cheloveka, Chelovek i sud'ba mira. 2007. - 538 s.

[17] Luk'yanova M.I. Psixologo-pedagogicheskaya kompetentnost' uchitelya // Pedagogika. – 2001. – № 10. – S. 56-61.

[18] Maxmutov M.I., Ibragimov G.I., Choshanov M.A. Pedagogicheskie texnologii razvitiya mishleniya uchashixsya, Kazan; 1993, 88 s.

[19] Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.

[20] Slastenii V.A. Professionalizm uchitelya kak yavlenie pedagogicheskoy kul'turi / V.A.Slastenin // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka, 2008, № 12. S. 4-15.

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.