•  
  •  
 

Central Asian Problems of Modern Science and Education

Abstract

In this article, the theoretical analysis of the issue of physical education of students with hearing impairment has been carried out.

First Page

58

Last Page

67

DOI

https://doi.org/10.51348/campse0012

References

[1]. O’zbekiston qonun xujjatlari to’plami, 2011 y., 37-son, 380-modda

[2]. Abramova, M.P. Mogil'niskiy. Gluxonemota, gluxota i tugouxost'. - L.: Prosveshenie, 1996. - 205 s.

[3]. Abramova, M.G. Ispol'zovanie taktil'no-vibrasionnoy chuvstvitel'nosti v pedagogicheskom prosesse s gluxonemimi. - M.: Prosveshenie,1998. -123 s.

[4]. Vartanyan, I.A. Fiziologiya sensornix sistem: Rukovodstvo / I.A. Vartanyan / Ser. «Mir medisini». - SPb.: Lan', 1999. - 224 s.

[5]. Vlasova, T.A. O detyax s otkloneniyami v razvitii / T.A. Vlasova, M.S. Pevzner. - M., 1993. -175 s.

[6]. Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti, Jamoatchilik Asosidagi Reabilitatsiya (JAR) bo’yicha yo’riqnoma, 2010

[7]. Korotkova, Ye.A. Differensiasiya fizkul'turnogo obrazovaniya uchashixsya osnovnoy obshey shkoli: ucheb. posobie / Ye.A. Korotkova, I.I. Suleymanov. - Tyumen': Vektor Buk, 2000. - 48 s.

[8]. Korotkova, Ye.A. Differensirovannoe obuchenie po fizicheskoy kul'ture shkol'nikov srednego vozrasta v zavisimosti ot urovnya fizicheskoy podgotovlennosti: avtoref. dis. … kand. ped. nauk / Ye.A. Korotkova. - Omsk, 1996. - 23 s.

[9]. Komlev, I.O. Organizasiya fizicheskogo vospitaniya uchashixsya mladshix klassov obsheobrazovatel'nix shkol s uchetom klimaticheskix sezonov kalendarnogo goda: avtoref. dis. … kand. ped. nauk / I.O. Komlev. - Krasnodar, 2008. - 24 s.

[10]. Komlev, I.O. Organizasiya fizicheskogo vospitaniya uchashixsya mladshix klassov obsheobrazovatel'nix shkol s uchetom klimaticheskix sezonov kalendarnogo goda: avtoref. dis. … kand. ped. nauk / I.O. Komlev. - Krasnodar, 2008. - 24 s.

[11]. Shapkova, L.V. Chastnie metodiki adaptivnoy fizicheskoy kul'turi / L.V. Shapkova, L.M. Shipisina // Sovetskiy sport. - 2009.

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.