•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The article highlights the basic direction of activity of Gafurbekov Tuhtasinbek, formation of his research, pedagogical, editorial and educational principles. In the article is stated key position of his works created for years of independence. Likewise, in the article is estimated the contribution of the scientist to development of modern musical culture

First Page

33-37

References

1. Mirziyoyev SH. Poslaniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Shavkata Mirziyoyeva Oliy Majlisu ot 28 dekabrya 2018 goda. – Vecherniy Tashkent. 2018. № 250 (13.847). 29 dekabrY.– S.3. 2. Gafurbekov T. Ob obrabotkax uzbekskogo pesennogo folklora// Istoriya i sovremennost. Muzika. –Moskva: 1972. – 0,7 p.l. 3. Gafurbekov T. Narodno-natsionalniye xori M.Burxanova// Muzikalnaya tribuna Azii. – Moskva: 1975. 4. Gafurbekov T. Folklorniye istoki uzbekskogo professionalnogo muzikalnogo tvorchestva. –Tashkent: 1984.-118s. 5. Gafurbekov T. B.Asafyev o muzike ustnoy traditsii//B.V.Asafyev i sovetskaya muzikalnaya kultura. – Moskva: 1986. – 0,4 p.l. 6. Gafurbekov T. Uzbekskoye muzikalnoye naslediye// Muzikalnaya folkloristika. Vip. 3. – Moskva: 1986. – 0,4 p.l. 7. Gafurbekov T. B.Asafyev ob uzbekskom muzikalnom nasledii// Muzika narodov Azii i Afriki. Vip. 5. – Moskva: 1987. – 0,3 p.l. 7. Gafurbekov T. Tvorsi monodiynix proizvedeniy v Sredney Azii// Traditsii muzikalnix kultur narodov Blijnego, Srednego Vostoka i sovremennost. – Moskva: 1987. 8. Gafurbekov T. Estradizatsiya uzbekskogo folklora: PRO ET CONTRA// An’anaviy xalq madaniyati saqlash muammolari. «Boysun bahori – 2». –Toshkent: 2003. 9. Gafurbekov T. Polimonodiya – fenomen tvorchestva uzbekskix bastakorov// Muzikalnoye iskusstvo: nauka i obrazovaniye. Vip. 2. – Astana: Kaz NAM. 2006. 07 p.l. 10. Gafurbekov T.Saylanma – 70 – Izbrannoye. Musiqa. – Toshkent: 2009. 175s. 11. Gafurbekov T. MUSIQA – MENING BORLIG‘IM – 75 – MUZIKA – MOYA VSELENNAY. Navro’s. – Toshkent: 2015. 175s. 12. Govoryat muzikanti Uzbekistana: dvadsat let spustya…//Muzikalnaya akademiya, 2004, № 1, s. 68. 13. Nedlina V. Master-klass Tuxtasina Gafurbekova v Almati// Novaya muzikalnaya gazeta, -Almati: 2005, № 1-4, s.43. 14. Nedlina V. Kniga o vidayushemsya muzikovede// Novaya muzikalnaya gazeta. –Almati: 2005, № 1 – 4, s.42. 15. Jabbarov A. О‘zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari. Yangi asr avlodi. – Toshkent: 2004. – 470 b. 16. Sedix T. Tuxtasinbek Gafurbekov: slujeniye Otchizne//Konstitusiya Respubliki Uzbekistan – obrazovaniye i vospitaniye molodyoji. Moskovskiy gosudarstvenniy universitet imeni M.V.Lomonosova. Filial MGU imeni M.V.Lomonosova v gorode Tashkente. – Tashkent: 2014. 212-215s. 17. Sedix T. Tuxtasinbek Gafurbekov: pora mudrosti// MUSIQA – MENING BORLIG‘IM – 75 – MUZIKA – MOYA VSELENNAY. Navro’z. – Toshkent: 2015. 139-145s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.