•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The article shows the peculiarities of national holidays and festivals of Uzbekistan, their educational value and didactic fullness, the role in preserving national traditions and cultural heritage. The facts are presented confirm that in the country, along with all spheres and sectors, great attention is paid to the development of culture, a lot of work is being done to develop this sphere at this stage of development of society.

First Page

90-93

References

1. Doklad SH.M.Mirziyeyeva. Razvitiye literaturi i iskusstva, kulturi – vajniy faktor povisheniya duxovnosti nashego naroda 3 avgusta 2017. 2. Vesin D.K. Prazdnik: organizatsiya i provedeniye. –Moskva: Nauka. 2007. -S.185 3. Avanesova G.A. Kulturno-dosugovaya deyatelnost: Teoriya i praktika organizatsii: Uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov / G.A. Avanesova. – Moskva: Aspekt-Press. 2006. -s.236 4. Yermolayeva M.G. Igra v obrazovatelnom protsesse / M.G. Yermolayeva. – 2-ye izd., dop. – SPb.: SPb APPO, 2005. – s.112 5. Leontyev A. A., Leontyev D. A., Sokolova YE. YE. A. N. Leontyev: deyatelnost, soznaniye, lichnost. –Moskva: 2005. – s.511. Mazayev A.I. Prazdnik kak sotsialno-xudojestvennoye yavleniye: Opit istoriko-teoreticheskogo issledovaniY. – Moskva: Nauka, 1978. – s.591

Share

COinS