•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

This article contains control exercises, a questionnaire for the entire course, commitment to a healthy lifestyle, a motivational and axiological attitude to physical culture, physical improvement and self-education, the need for regular exercise to improve acting, sent to the preparation of psychophysical and professional - applied physical culture.

First Page

68-72

References

1. Andreyev V.I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoy lichnosti /V.I.Andreyev. Kazan: Izd.KGU, 1998. 2. Andreyev V.I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoy lichnosti V.I.Andreyev. Kazan: Izd.KGU, 1998. 3. Abakumova YE.V. Razvitiye xudojestvenno - tvorcheskix sposobnostey uchashixsya: avtoref. diss. kand. ped. nauk /YE.V.Abakumova. -Maykop, 2004. 4. Sharipov, N.P. Rol xoreografii v esteticheskom i fizicheskom vospitanii studentov vuza / N.P. Sharipov // Sbornik materialov nauchno-prakticheskoy konferensii prepodavateley i studentov / Pod obsh. red. A.A. Maslaka. -Slavyansk-na-Kubani, 2004. 5. Tradition of physical exercises and martial arts in actors’ education. Harasymowicz, J. 2011. Archives of Budo 7(2), s. 39 (Traditsiya fizicheskix uprajneniy i boyevix iskusstv v akterskom vospitanii. Harasymowicz, J. 2011 Archives of Budo 7 (2), s. 39) 6. The expressive actor: Integrated voice, movement and acting training (Book) Lugering, M. 2013. The Expressive Actor: Integrated Voice, Movement and Acting Training s.79 (Virazitelniy akter: Integrirovanniy golos, dvijeniye i obucheniye akterskomu masterstvu (Kniga) Lugering, M. 2013 Virazitelniy akter: Integrirovanniy golos, dvijeniye i obucheniye akterskomu masterstvu. s. 79) 7. The Effect of Specific Versus Combined Warm-up Strategies on the Voice Mc Henry, M., Johnson, J., Foshea, B.2009 Journal of acting workshop 23(5). Vliyaniye spetsificheskix i kombinirovannix strategiy razminki akterskoye masterstvo. Mak-Genri, M., Djonson, Dj., Fosheya, B. 2009 g., Golosovoy jurnal 23 (5), s. 572-576. 8. 11. Elaine N. Marieb Katya Hoehn Human Anatomy and physiology. (2010). (Anatomiya i fiziologiya cheloveka) 9. Robber Maxwell Commonwealth games (2014). (Metodika prepodavaniya prakticheskix dissiplin) 10. Jeff Savage (Author) Top 25 Gymnastics Skills, Tips, and Tricks (2013). (Povisheniye sportivno-pedagogicheskogo masterstva).

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.