•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

This article discusses the cultural and spiritual development of Uzbekistan.

First Page

54-57

References

1. Mirziyoyev SH.M. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning О‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasi // Ma’rifat, 2017, 5-avg. 2. Karimov I. Istiqlol va ma’naviyat. –Toshkent: О‘zbekiston,1994. 5-bet. 3. Karimov I. Istiqlol va ma’naviyat. –Toshkent: О‘zbekiston ,1994. 9-bet. 4. Karimov I. Istiqlol va ma’naviyat. –Toshkent: О‘zbekiston, 1994. 113-bet. 5. “Sovet О‘zbekistoni”,1990 yil, 3 may 6. О‘zbekiston Respublikasi Oliy Sovetining axborotnomasi. 1990 yil, 30 sentabr, 25-27-sonlar (1174), 9-bet. 7. Karimov I. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. –Toshkent: 2008.-49-bet. 8. О‘zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligining joriy arxivi. 1995 yil hisoboti. 9. Tulenov J., G‘ofurov Z. Mustaqillik va milliy tiklanish. –Toshkent:1996.-179-bet. 10. “Xalq sо‘zi”, 1998, 30 avgust 11. Madaniyat sohasiga oid meyoriy hujjatlar tо‘plami. –Toshkent: 2010.-45-va 115- betlar. 12. Yangi davr san’ati: an’anaviylik va transformatsion jarayonlar. –Toshkent: 2013.- 13- bet. 13. О‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligining joriy arxivi. 2013 yil hisobotlari, 1-bet. 14. О‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligining joriy arxivi. 2013 yil hisobotlari, 3-bet. 15. “Xalq sо‘zi”, 2013 yil 18 may 16. “Xalq sо‘zi”, 2013 yil 18 may 17.“О‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, 2013 yil 1 sentabr. 18. “О‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, 2013 yil 1 sentabr. 19. “О‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, 2013 yil 17 may

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.