•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The article about study religiouы-mythological motifs Маvеrаunnahra IХ–ХIII century in art. In work the first time gather all material study and systematized order. Give deepen ours presentation explore happening and unseal new its line.

References

1. Hakimov A. Torevtika kak fenomen xudojestvennoy kulturi.-(Xudojestvennaya kultura Sentralnoy Azii i Azerbaydjana IX-XV vekov). Tom II. Samarkand-Tashkent.,2012. 2. Ilyosov J, Ilyosova Z. X-XI asrlar Chag‘aniyon sirlangan kulochiligi. San’at jurnali. 2011. №3, 4-7 betlar. 3. Matboboyev B, Gritsina A. Quvadan topilgan qanotli о‘smadonlar. San’at jurnali. 2001 yil. №3. 8-9 betlar. 4. Hakimov A. Izobrazitel’no-ornamentalniye obrazi i motivi prikladnogo iskusstva. Sbornik nauchnix statey. Xudojestvennaya kultura Sredney Azii IX-XIII vv. – T.: 1983.126-bet. 5. Rempel L. Sep vremen.-T.:1997. 6. Karomatov H. О‘zbekistonda moziy e’tiqodlari tarixi.-T.: 2008. 7. Rtveladze YE.V. Velikiy shelkoviy put.-T.: О‘zME.,1999. 8. Pugachenkova G, Rempel L. Vadayushiyesya pamyatniki izobrazitelnogo iskusstva Uzbekistana. –T.:1960. 9. Brikina G. Zoomorfniye izobrajeniya v srednevekovoy keramike Fergani (KSIA,vip. 132 Moskva,1976. 10. Buryakov Y. Kolleksiya bronzovix xudojestvennix izdeliy XIV-nach. XV veka iz Samarkanda // Obshestvenniye nauki v Uzbekistane. №8-9. 1969//.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.