•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The article is try to systematize data about functions of sound montage in sound movie from the days one of its occurrence till today.

References

1. Vladimir Dashkevich: «Popsa – kak kompyuterniy virus» /Intervyu Viktoru Borzenko/ //PressTIJ TV, № 7 (721), 18.02.2010 2. Gorpenko V.G. Arxitektonika filma: Rejisserskiye sredstva i sposobi formirovaniya strukturi ekrannogo zrelisha; v 5 t. 3. Lissa Z. Estetika kinomuziki –Moskva: 1970. 4. Mankovskiy V. S. Osnovi zvukooperatorskoy raboti: uchebnoye posobiye. –Moskva: 1984. 5. Razlogov K.E. Vvedeniye v ekrannuyu kulturu: Noviye audiovizualniye texnologii: ucheb. posob. –Moskva: 2005. 6. Razlogov K.E. Zvukovoye kino // Kino. Ensiklopedicheskiy slovar. –Moskva: 1987. 7. Ryazansev L.V. Zvukorejissura: uchebnoye posobiye. –Moskva: 2009. 8. Sokolov A. Montaj. Televideniye, kino, video. Uchebnik. Chast 3 –Moskva: 2003. 9. Surkova O. S Tarkovskim i o Tarkovskom. –Moskva: 2005. 10. Timofeyeva A. Shumovoye oformleniye filmov i teleserialov. Chast I // Zvukorejisser, -Moskva: 2011, № 4. 11. Xaytmatova S. Annotirovanniy katalog xudojestvennogo kino Uzbekistana. –Tashkent: 2009. 12. Eyzenshteyn S. M. Izbranniye proizvedeniya v 5 t. T. 2. –Montaj Moskva: 1964.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.