•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The present article highlights the social pedagogical bases of spiritual factors influencing to the formation of a student's personality

References

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. 176 b. 2. Ziyomuhammadov B. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: Tib-kitob, 2009. 184 b. 3. Ibrohimov O. Shashmaqom. // Moziydan sado. 2015, № 1. – B. 14-15. 4. Ishmuhamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2010. 141 b. 5. Rо‘ziyeva D.I. Oliy ta’lim muassasalari talabalarida milliy iftixor tuyg‘usini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari: Dis. … ped. fan. dok. – Toshkent: 2007. 274 b. 6. Sayfullayev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. 388 b. 7. О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. 8. Sharipov SH.S. О‘quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta’minlashning nazariyasi va amaliyoti: Dis. avtoref. … ped. fan. dok. – Toshkent: О‘zDJTU, 2011. 46 b. 9. Yuldashev X.A. Kichik mutaxassislar tayyorlashda “Ustoz-shogird odobi” an’analaridan foydalanishning ilmiy-uslubiy asoslari (amaliy bezak san’ati misolida): Dis. … ped.fan.nom. (13.00.08) – Toshkent: О‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti, 2006. 156 b.

Share

COinS