•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The present article highlights the social pedagogical bases of spiritual factors influencing to the formation of a student's personality

References

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. 176 b. 2. Ziyomuhammadov B. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: Tib-kitob, 2009. 184 b. 3. Ibrohimov O. Shashmaqom. // Moziydan sado. 2015, № 1. – B. 14-15. 4. Ishmuhamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2010. 141 b. 5. Rо‘ziyeva D.I. Oliy ta’lim muassasalari talabalarida milliy iftixor tuyg‘usini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari: Dis. … ped. fan. dok. – Toshkent: 2007. 274 b. 6. Sayfullayev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. 388 b. 7. О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. 8. Sharipov SH.S. О‘quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta’minlashning nazariyasi va amaliyoti: Dis. avtoref. … ped. fan. dok. – Toshkent: О‘zDJTU, 2011. 46 b. 9. Yuldashev X.A. Kichik mutaxassislar tayyorlashda “Ustoz-shogird odobi” an’analaridan foydalanishning ilmiy-uslubiy asoslari (amaliy bezak san’ati misolida): Dis. … ped.fan.nom. (13.00.08) – Toshkent: О‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti, 2006. 156 b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.