•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

This article, based on the concept of national and spiritual development of the First President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov and the importance of supporting national independence, highlights the role of labor in building the Independence of the Republic and the importance of Islam Karimov's spiritual teachings for the further development and prosperity of the country.

References

1. Karimov I.A. О‘zbekiston - kelajagi buyuk davlat. – Toshkent: О‘zbekiston, 1992 2. Karimov I.A. О‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: О‘zbekiston, 2012; 3. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. – Toshkent: О‘zbekiston, 1996. 4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. 5. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yо‘lida xizmat yilish – eng oliy saodatdir. – Toshkent: О‘zbekiston, 2015. 6. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – Toshkent: О‘zbekiston, 2017. 7. Adabiyot, san’at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning muhim poydevoridir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning О‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasi. // “Xalq sо‘zi” gazetasi, 2017 yil, 4 avgust, 153-son.

Share

COinS