•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The article discusses the activities of the student orchestra of Uzbek national instruments, its tasks, formation. Statements by highly qualified specialists in the field of folk instrumental culture, leaders of orchestras and conductors having methodological significance for the professional improvement of educational work are given. The experience of the student orchestra in national and international festivals and concerts is summarized. Features of training in rehearsal work, a highly spiritual, harmoniously developed personality are revealed.

First Page

55-59

References

1.Mirziyoyev SH. Obrazovaniye i prosvesheniye – doroga k miru i sozidaniyu// Uverenno prodoljim put natsionalnogo razvitiya na novom etape. Tom 1. – Tashkent: IPTD «Uzbekistan», 2018.- 368 s. 2.Mirziyoyev SH. Uchitelyam i nastavnikam Uzbekistana//Odobreniye naroda – visshaya otsenka nashey deyatelnosti. Tom 2. – Tashkent: IPTD «Uzbekistan», 2018.- 416 s. 3.Mirziyoyev SH. Razvitiye literaturi, iskusstva i kulturi – vajniy faktor povisheniya duxovno¬sti nashego naroda//Odobreniye naroda – visshaya otsenka nashey deyatelnosti. Tom 2. – Tashkent: IPTD «Uzbekistan», 2018.- 416 s. 4.Mirziyoyev SH. Obespecheniye verxovenstva zakona i interesov cheloveka – garantiya razvitiya strani i blagopoluchiya naroda//Uverenno prodoljim put natsionalnogo razvitiya na novom etape. Tom 1. – Tashkent: IPTD «Uzbekistan», 2018.- 368 s. 5.Sayfullayev B. Sistema muzikalnogo obrazovaniya v Uzbekistane//Musiqa.№ 1.mart.www. konservatoriY.uz. 2018. – 100 s. 6.Gafurbekov T. Folklorniye istoki uzbekskogo professionalnogo muzikalnogo tvorchestva. О‘qituvchi. –Toshkent: 1984.- 119s. 7.Tashmatova A. Uzbekskiye narodniye muzikalniye instrumenti – istochnik poznaniya i duxovnogo so-vershenstvovaniya molodogo pokoleniya// Obrazovaniye i vospitaniye molodeji – fundament blagopoluchiya i protsvetaniya jizni. Chast II.Filial MGU imeni M.V.Lomonosova v gorode Tashkente. – Tashkent: 2013.- 213-218 s. 8.Abduraximova F. Orkestri natsionalnix instrumentov kak novaya forma kollektivnogo ispolni¬telstva// Sbornik materialov Respublikanskoy konferensii na temu: «Aktivizatsiya i razvitiye navikov muzikalnogo ispolnitelstva molodeji». – Toshkent: 2010. -4-7 s 9.Abduraximova F. Razvitiye ispolnitelskix traditsiy v kulture instrumentalizma (na primere Uzbekistana)// XII Xalqaro konferensiya SHARQ TARONALARI. Sharq xalqlari an’anaviy musiqa san’atini rivojlantirish istiqbollari [Matn] = Perspektivi razvitiya traditsionnoy muziki narodov Vostoka = Prospects of development of traditional music of peoples of the orient. – Samarkand: - 148 b. 10.Xomyakov T. Formi organizatsii i sposobi provedeniya pedagogicheskoy, dirijerskoy i shkolnoy praktiki muzikalnogo uchilisha//Za dalneysheye sovershenstvovaniye uchebno-vospitatelnoy raboti. Materiali konferensii. – Namangan: 1979.-42-53 s. 11.Xomyakov T. Dirijerskaya praktika uchashixsya v samodeyatelnix orkestrovix kollektivax//Metodika i praktika uchebno-vospitatelnoy rabotiv SSUZax iskusstva (Buxara, avgust 1979). – Tashkent: 1980. – 45-50 s. 12.Mirpayazov B. Muzitsirovaniye na narodnix instrumentax kak faktor duxovno-nravstvennogo i intel¬lektualnogo vospitaniya lichnosti// Obrazovaniye i vospitaniye molodeji – fundament blagopoluchiya i protsvetaniya jizni. Chast II.Filial MGU imeni M.V.Lomonosova v gorode Tashkente. – Tashkent: 2013.- 98-103 s. 13.Sedix T. Rol obrazovatelnix uchrejdeniy v razvitii djazovogo iskusstva Uzbekistana // Obrazovaniye i vospitaniye molodeji – fundament blagopoluchiya i protsvetaniya jizni. Chast II.Filial MGU imeni M.V.Lomonosova v gorode Tashkente.– Tashkent: 2013.-185-188 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.