•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The article analyses the pace of modern reforms carried out in the political system of the country and in the regions of the country, in addition, the systematic relations of changes of key elements in the society. Along with this, there is shown the transformation and liquidation of heritage problems, and from the psychological vice of the past.

First Page

55-58

References

1. Mirziyoyev SH. Poslaniye k parlamentu. 28 dekabrya 2019 g. Gazeta «Pravda Vostoka», ot 29 dekabrya 2018 goda.. 2. Ashimbayev M.S. Politicheskiy tranzit: ot globalnogo k natsionalnomu izmereniY. –Astana: 2002. - S.27-29; 3. Bobokulov I.I. Umarov X.P. Xavfsizlik asoslari. О‘quv qо‘llanma. –Toshkent: JIDU, 2011. - 160 b 4. Jumayev R.Z. Politicheskaya sistema Respubliki Uzbekistan, stanovleniye i razvitiye. –Toshkent: Fan, 1996, 165 s. 5. Krisin L.P.Illyustrirovanniy slovar inostrannix slov. –Moskva: Izd. «Eksmo», 2010. -864s; 6. Kamenskaya G., Radionov A. Politicheskiye sistemi sovremennosti. – Moskva: 2001. - S. 22. 7. Islomov Z. О‘zbekiston modernizatsiyalash va demokratik taraqqiyot sari. –Toshkent: О‘zbekiston, 2005. 8. Qirg‘izboyev M. О‘zbekistonda fuqorolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlanishi/ Siyos. fanl.dokt.dis. avtoreferati. –Toshkent: О‘zbekiston Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi, 2007. 9. Easton, David (1965). A Systems Analysis of Political Life, New York, S.32. 10. Hungtington S.P. Transnational Organizations in world Politics// World Politics,- 1973, August, 25(3)/- P.333-368 11. Almond G. and Powell B. Jr. Comparative Politics. Developmental Aproach, 1966, p.p. 16-41) 12. Poulantzas N. State Power and Socialism. London, 1978. P. 12 13. Spiro, Thomas. 1969. «Science and the Relevance of Relevance». Antioch Review 29 (Fall), 387—403. Obzor radikalnogo inakomisliya v nauchnom soobshestve.

Share

COinS