•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

Acting: this article deals with historical and theoretical aspects, basic research methods and approaches to the study of variety art, as well as a review of the current state of the methodology of art history.

First Page

6-10

References

1. Abduraximov B.A. Xudojestvennaya kultura Uzbekistana: XX vek. – T.: Uzbekistan, 2000. – 180 s. 2. Abidov T.X. Xatarli – о‘yin – mnogochastnoye predstavleniye masxarabozov Xorezma // Teatralnoye i xoreograficheskoye iskusstvo Uzbekistana. – T.: Fan, 1966. – 156 s. 3. Kozibayev M.K. Problemi metodologii, istoriografii i istochnikovedeniya istorii Kazaxstana. – Almati: G‘ilim, 2006. – 272 s. 4. Kostina A.V. Natsionalnaya kultura. Etnicheskaya kultura. Massovaya kultura. - M.: Librokom, 2009. – 216 s. 5. Mavrulov, A.A. Vremya duxovnogo ozdorovleniY. – T.: Uzbekistan, 1992. - 111 s. 6. Nurdjanov. N.X. Traditsionniy teatr tadjikov. V 2-x t. - Dushanbe : Dizayn-studiya «Mir Puteshestviy», 2002. - T.1. - 371 c. 7. Nurdjanov. N.X. Traditsionniy teatr tadjikov. V 2-x t. - Dushanbe : Dizayn-studiya «Mir Puteshestviy», 2002. - T.2. - 329 c. 8. Nurdjanov N.X. Tadjikskiy narodniy teatr. - Moskva: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1956. - 339 s. 9. Nurlanov K.SH. Estetika xudojestvennoy kulturi kazaxskogo naroda.- Alma-Ata: Nauka, 1987. - 174 s. 10. Ratner Y.V. Esteticheskiye problemi zrelishnix iskusstv. – M.: Iskusstvo, 1980. – 136 s. 11. Raxmanov M.R. Uzbekskiy teatr s drevneyshix vremen do 1917 goda. – T.: Izd-vo lit. i iskusstva, 1981. – 312 s. 12. Rtveladze E.V. Sivilizatsii, gosudarstva, kulturi Sentralnoy Azii. - T.: UMED, 2005. - 288 s. 13. Urmanbetova J.K., Abdrasulov S.M. Istoki i tendensii razvitiya kirgizskoy kulturi. - Bishkek: Ilim, 2009. – 212 s. 14. Qodirov M.X. Masxaraboz va qiziqchilar san’ati. – T.: Fan, 1971. – 207 b. 15. Qodirov M.X. О‘zbek teatri an’analari. – T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1976. – 420 b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.