•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

Introduction. Regular assessment of the level of knowledge of students, the process of mastering educational information is one of the important factors that ensure the interconnectedness and harmony of education and upbringing. Formative assessment can be used as an effective tool in the successful implementation of this process. In this article, the experience of developed countries in the formative assessment of school students' knowledge, the results of scientific research of scientists in the field of pedagogy were analyzed and the main conditions for the application of this practice in the context of the Republic of Uzbekistan have been identified. Methods. The analysis of the above research has shown that the student knowledge assessment system includes a number of common components. Such components include the collection and analysis of data in the educational process, a reasonable conclusion on the level of formation of skills and abilities, as well as the ability to apply these knowledge, skills and abilities in practice. Results. Diagnostic, formative and summative assessment methods have special functions in the acquisition of knowledge by students. The application of diagnostic, formative and summative assessment methods in school practice in a certain sequence and sequence serves as an important tool for the formation of a stable need for self-assessment, self-monitoring of learning and independent learning. Discussions. Student feedback and responses can also be in oral or written, formal or informal forms. The most important thing is to continuously assess students' knowledge in the current learning process, to pay more attention to underdeveloped information, to ensure the effectiveness of the next stages of learning through repetition. At this stage, constant feedback is important, and the student develops the need for self-assessment and self-monitoring of their learning activities - learning motivation. Conclusion. Assessment of students' knowledge can be in methods such as written test, control work, interview or assignment. It can be recorded in writing, using photographs or other visual aids or audio recording. Regardless of the environment in which the assessment is conducted, it must be successful. It is important for teachers and students to know what their goal is.

First Page

144

Last Page

155

DOI

10.52297/2181-1466/2021/5/3/13

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida so‘zlagan nutqidan [Elektronniy resurs] .

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatimiz ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni

3. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: “O'zbekistan”, 2017. - B. 157-158.

4. Catarina Andersson. Professional development in formative assessment: Effects on teacher classroom practice and student achievement / Elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/ Printed by: Print & Media, Umeå universitet Umeå, Sweden 2015. - 127 p. .

5. Clark I. (2011). The Development of 'Project 1': Formative Assessment Strategies in UK Schools. Current Issues in Education, 13(3). Retrieved from .

6. David J. Nicola and Debra Macfarlane-Dick. Formative assessment and selfregulated learning: a model and seven principles of good feedback practice // Studies in Higher Education Vol. 31, No. 2, April 2006, pp. 199-218.

7. Bichkova S.A., Radevich L.V., Surina Ye.A. Kreterialnoe otsenivanie na urokax gumanitarnogo sikla .

8. [1]. Gozalova M.R., Spatar-Kozachenko T.I., Loseva Ye.S. Spetsifika formativnogo i summativnogo vidov otsenivaniya na zanyatiyax po inostrannomu yaziku// Pedagogicheskiy jurnal. 2016. Tom 6. № 6A. S. 200-209.

9. Gulyamov D.R., Kalanxodjaeva K.B. K voprosu ucheta osobennostey mejpolusharnoy funktsionalnoy asimmetrii mozga obuchaemix v uchebnom protsesse // Yevraziyskiy Soyuz Uchenix, 2018, № 11. -S. 38-42. https://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2018/12/38-43pdf

10. Dauletkulova D.O. Chto takoe formativnoe otsenivanie i kakim obrazom ono uluchshaet prepodavanie i obuchenie? // https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-formativnoe-otsenivanie-i-kakim-obrazom-ono-uluchshaet-prepodavanie-i-obuchenie.

11. Dyadechko V.Yu. Sovershenstvovanie praktiki uchitelya cherez primenenie strategiy formiruyushego otsenivaniya //Povishenie kvalifikatsii pedagogicheskix kadrov v izmenyayushemsya obrazovanii: Sbornik materialov V Vserossiyskoy internet-konferentsii s mejdunarodnim uchastiem (20-22 dekabrya 2016 goda) Chast 2. - 49-54.

12. Mansurova V.X. Problema otsenivaniya v mirovom obrazovatelnom prostranstve. Sushnost formativnogo (formiruyushego) otsenivaniya // Vestnik «Өrleu»-kst, № 4, 2017, -S. 73-76.

13. Mashkova R.E. K voprosu o primenenii formiruyushego otsenivaniya na urokax inostrannogo yazika // Sentr nauchnogo sotrudnichestva «Interaktiv plyus» .

14. Medjidova A.A. Rol i znachenie metodicheskogo podxoda v pravilnoy organizatsii formativnogo otsenivaniya. .

15. Nigmetova B.D., Sarbasov N.S. Sushnost kriterialnogo otsenivaniya v usloviyax obnovleniya soderjaniya shkolnogo obrazovaniya // Sankt-Peterburgskiy obrazovatelniy vestnik, 2016. - S.28-32.

16. Odintsova S.A., Abildina S.K., Beysenbaeva A.M. Novie podxodi v obuchenii: otsenivanie dlya obucheniya // Mejdunarodniy jurnal prikladnix i fundamentalnix issledovaniy № 5, 2016. -S. 118-120.

17. Pavperova Yu.A. Sushnost texnologii kriterialnogo otsenivaniya // Vestnik «Өrleu^-kst, 2(16)/2017. -S. 33-36.

18. Xaydarova A.M., Abdikenova E.D. Rol formiruyushego otsenivaniya i puti yego primeneniya v uchebnom protsesse // Materiali Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Altinsarinskie chteniya «Aktualnie problemi povisheniya kachestva obrazovatelnoy praktiki», Kn.3. -Kostanayskiy GPU im. U. Sultangazina, 2019. -S. 130-134.

19. Yusupova A.S., Obidenkina L.V. Vnedrenie formativnogo otsenivaniya, kak faktor aktivizatsii razvivayushego potentsiala obucheniya // Vestnik Zapadno-Kazaxstanskogo innovatsionno-texnologicheskogo universiteta, Nauchniy jurnal, 2018. -S. 229-232.

20. N. Dilova, M. Saidova., Formative Assessment Of Students ’Knowledge As An Innovative Approach To Education. The American Journal of Social Science and Education Innovations// THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION INNOVATIONS (TAJSSEI) SJIF-5.525 DOI-10.37547/TAJSSEI// December 05, 2020 | Pages: 190-196.

21. N. Dilova, M. Saidova., INNOVATIVE APPROACH TO EDUCATION IS A FACTOR FOR DEVELOPING NEW KNOWLEDGE, COMPETENCE AND PERSONAL QUALITIES// Publishedby: TRANSA sian Research Jou rnals AJMR: Asian Journal of Multidimen sional Research (ADoubleBlind Refer eed & Peer Revie we dInternational Journ al)// January, 2021

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.