•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

Introduction. The article is devoted to the classification of pleonastic units in the Uzbek language, which, first of all, provides a detailed explanation of the concept of pleonasm. In addition to dwelling on the etymology of this concept, the different views expressed by ancient linguists on the phenomenon of pleonasm are also included in this article. Research methods. This work is mainly led by the methods of description, classification, synchronous analysis and comparison. Including, in this study, pleonasms are classified according to the following aspects: - depending on the type of repeated units; - depending on the composition and origin; - by structure. Results and discussions. It is worth mentioning the extensive research of Turkic scholars on pleonasm, and in some places their conflicting views. In the article, linguists have tried to compare two similar phenomena based on the principle of redundancy - pleonasm and tautology, similarities and differences, based on the scientific views of scientists. It has been concluded that these two phenomena, on which repetition is the main criterion, differ in type and sex, generality and specificity. In addition to the classifications, a list of pleonastic units available in Uzbek is also included in this article. The compounds that cause pleonasms are classified and grouped. Lexical-semantic explanations are given for each component of the pleonastic units. As the semantics of each word are explained, the presence of semantic overlap in the pleonastic units becomes apparent. This serves to reveal the essence of the phenomenon of pleonasm. Conclusion. In general, this article describes the similarities and differences between the phenomena of tautology and pleonasm. The compounds that cause pleonasm have been extensively analyzed. The analysis of each compound further clarifies the general and specific aspects of the tautological and pleonastic units. In general, tautology is a form of repetition, while pleonasm is a spiritual repetition.

First Page

116

Last Page

125

DOI

10.52297/2181-1466/2021/5/2/10

References

1. Abdullaev A. O'zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. –T.: Fan, 1983.

2. Adjibekova G.D. Mesto pleonazmov v sisteme sredstv yazikovoy izbitochnosti (na materiale sovremennogo kazaxskogo yazika) // 1982.

3. Blagova G.F. Tyurkskiy affiksalniy pleonazm v sravnitelno-istoricheskom i arealno-lingvisticheskom osveshenii // Voprosi yazikoznaniya, 1968. -№6.

4. Bolganbaev A. Sinonimika imeni sushestvitelnogo v kazax» skom yazike: Avtoref.kand. dis. Alma-Ata, 1955.

5. Buruxin A.N. Pleonazmi. Sushnost problemi // Yazik i obrazovanie: sb. nauch. trudov. Kursk: Kursk, gos. un-t, 2011.

6. Buruxin L.N. Pleonazmi v individualnom leksikone (eksperimentalnoe issledovanie)// Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A.C. Pushkina. Nauchniy jurnal. 2012. № 3. Tom 1. Filologiya.

7. Bushuy A.M. Nekotorie leksiko-grammaticheskie pleonasticheskie i tavtologicheskie konstruktsii v sovremennom nemetskom- yazike//Yazik i literatura. Samarkand, 1969.

8. Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. –T.: O'zME, 2002.

9. Ibragimova F. Ortiqchalik tamoyili va antiellipsis / Adabiy ta'lim va yoshlar muammosi. Respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy-nazariy anjuman materiallari asosidagi maqolalar to'plami. -Toshkent, 2010.

10. Ibragimova F. Ellipsis va unga yondosh hodisalar haqida mulohazalar / O'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari. Respublika ilmiy va amaliy anjumani materiallari. - Andijon, 2010.

11. Kokeneva Z., Berdalieva T., Chumbalova G. Pleonazm v meditsinskoy leksike // Vestnik KazNMU, №3(2)-2014.

12. Mahkamov N. Adabiy norma va pleonazm. -Toshkent: Fan, 1988.

13. Mahkamov N. Lisoniy ortiqchalik va tejamlilik natijasida vujudga kelgan desemantizatsiya // O'zbek tili va adabiyoti. –T., 2002. -№2.

14. Nabieva D. O'zbek tilining turli sathlarida umumiylik-xususiylik dialektikasining namoyon bo'lishi. –T.: Sharq, 2005.

15. Nikitina O.A. Slova-paraziti, pleonazm, tavtologiya i drugie izlishestva razgovornoy rechi // Teoriya i praktika lingvisticheskogo opisaniya razgovornoy rechi. Gor`kiy, 1968.

16. Perevozchikova F.D. Tavtologicheskie sochetaniya v sovremennom russkom yazike // Normi sovremennogo russkogo literaturnogo slovoupotrebleniya. M. - L., 1966.

17. Serebrennikov B.A. Ob otnositelnoy samostoyatelnosti razvitiya sistemi yazika. M., 1968.

18. Serebrennikov B. Gafjieva N. Sravnitelno-istoricheskaya grammatika tyurkskix yazikov. Baku, 1979

19. Tojiev O. Affiksal tejamlilik va ortiqchalik dialektikasi // O'zbek tili va adabiyoti.-T., 2001. -№5.

20. Turobova M. Uzbek shevalarida sintaktik pleonazmlar// UTA. 1982. 5-son.

21. Yartseva V.N. Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar. Moskva, 1990.

22. Yusubova R. Pleonazmning yuklamalar doirasida qo'llanishi // Ilm sarchashmalari: UrDU. -Urganch, 2009. -№4.

23. Yusubova R. Printsipi lingvisticheskoy ekonomii i izbitochnosti v poeticheskix metodax// Molodoy uchyoniy:yejemesyachniy nauchniy jurnal. –Chita(Rossiya), 2010. -№7.

24. Yusubova R. Sinonimlarning leksik ortiqchalikka munosabati xususida // Professor- o'qituvchilar va talabalarning XXIV ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari to'plami. III qism. -Navoiy, 2009.

25. Yusubova R.N. Hozirgi o`zbek poeziyasida lisoniy tejamlilik va ortiqchalik (A. Oripov lirikasi misolida). F.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. T.-2011.

26. O`zbek tilining izohli lug`ati. // A. Madvaliyev tahriri ostida. -T., 2006-2008.

27. O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

28. Sheronov B. O'zbek tili gap qurilishida lisoniy ortiqchalik: Filol.fanlari nomzodi ...diss.avtoref. –T., 1996.

29. Kviatkovskii A.P. Pleonazm // Kviatkovskii A.P. Poeticheskii slovar’.-M.: Sov. Entsikl., 1966 http://yandex.ru.

30. Jizn yazika. Er.I. Xan-Pira. Pleonazm i tavtologii. Raznie sudbi pleonazmov. http:ru.wikipedia.org/wiki.

31. http://uz.wikipedia.org.\\wiki\\lug`at.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.