•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The bending of a viscoelastic toroidal shell with diffuse boundary conditions is considered in this work. The relationship between stress and strain is described by the Aviary equations. Based on the principle of calculus of variations, equations of the dynamics of the toroidal shell are obtained. It is assumed that the movement along the normal to the median surface, along the tangents to circular sections and along the shell is not previously imposed any restrictions. As result of the calculation, It was found that shell vibrations occur at higher frequencies than rod vibrations (m)

First Page

9

Last Page

14

DOI

10.52297/2181-1466/2020/4/4/3

References

1. Bozorov M.B., Safarov I.I., Shokin Yu.I. Chislennoe modelirovanie kolebaniy dissipativno odnorodnix i neodnorodnix mexanicheskix sistem. Novosibirsk: Izd. SO RAN. 1996.189 s.

2. Volmir A.S. (1972) Nelineynaya dinamika plastin i obolochek. - Moskva: Nauka.

3. Grigorenko Ya.M. (1973) Izotropnie i anizotropnie obolochki vrasheniya peremennoy jestkosti. Kiev, Naukova dumka.

4. Grigorenko Ya.M. (1996) Nekotorie podxodi k resheniyu lineynix i nelineynix zadach teorii obolochek v klassicheskoy i utochnennoy postanovkax. Prikladnaya mexanika. 32, 6, 3 - 39.

5. Grigorenko Ya. M., Vasilenko A. T., Bespalov Ye. I. i dr. (1975) Chislennoe reshenie kraevix zadach statiki ortotropnix obolochek s peremennimi parametrami. Kiev, Naukova dumka.

6. Grigorenko Ya. M., Vlaykov G. G., Grigorenko A. Ya. (2006) Chislenno-analiticheskoe reshenie zadach mexaniki obolochek na osnove razlichnix modeley. Kiev, Akademperiodika.

7. Guz A.N., Kubenko V.D. (1982) Metodi rascheta obolochek. - v 5-ti tomax. Teoriya nestatsionarnoy aerouprugosti obolochek. - Kiev: Naukova dumka.

8. Svobodnie kolebaniya elementov obolochechnix konstruktsiy / Grigorenko Ya.M., Bespalova Ye.I., Kitaygorodskiy A.B., Shinkar A.I. (1986) Kiev: Naukova dumka.

9. Korotkov A.V., Kulikov Yu.A. (2009) Svobodnie kolebaniya mnogosloynix krivolineynix trub iz armirovannix plastikov. Mexanika kompozitsionnix materialov i konstruktsiy. 15, 2. 203-220.

10. Koltunov M.A.Mayboroda V.P., Zubchaninov V.G.Prochnostnie rascheti izdeliy iz polimernix materialov. - M.: Mashinostroeniya, 1983. -239 s.

11. Kantorovich L.V., Krilov L.N. (1962) Priblijennie metodi visshego analiza. Leningrad, Fizmatgiz.

12. Klark E., Reyssner E. (1955) Izgib trub s krivolineynoy osyu. Problemi mexaniki. Moskva: Izdatelstvoinostrannie literaturi.

13. Lexnitskiy S. G. (1977) Teoriya uprugosti anizotropnix tel. - Moskva: Nauka.

14. Novojilov V.V. (1962) Teoriya tonkix obolochek. - Leningrad: Sudpromgiz.

15. Pertsev A.K., Platonov E.G. (1987) Dinamika obolochek i plastin (Nestatsionarniezadachi). Leningrad: Sudostoenie, 316s.

16. Samarskiy A.A. (1977) Teoriya raznostnix sxem. - Moskva: Nauka.

17. Filippov A.P., Koxmanyuk S.S., Yanyutin Ya.G. (1978) Deformirovanie elementov konstruktsiy pri deystvii udarnix i impulsnix nagruzok. - Kiev: Naukova dumka.

18. Mirsaidov M.M., Toshmatov E.S. (2019) Spatial stress state and dynamic characteristics of earth dams. Magazine of Civil Engineering 89(5), pp. 3-15

19. Mirsaidov M.M.,Sultanov T.Z.,Abdikarimov R.A., Toshmatov E.S.,Jurayev D.P. (2018) Strength parameters of earth dams under various dynamic effects. Magazine of Civil Engineering, 77(1), pp. 101-111.

Included in

Life Sciences Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.