•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article deals with natural phenomena associated with wind, words that denote the names of disasters , factors of anemonyms, their formation and use in language and speech. In addition, meteonyms denoting the strength, duration and direction of the wind are considered. By the way, some anemonyms and meteonyms used in French and Uzbek languages are shown, and their specific universals are considered.

First Page

144

Last Page

149

DOI

10.52297/2181-1466/2020/4/4/10

References

1. Aliqulov A.G'. “El-yog'in” lug'aviy-ma'noviy guruhi (tizimi, qo'llanilishi va leksikografik talqini): Filol. fanl. nomz... diss. avtoref.- T., 2011. - 19 b.

2. Vinogradov V.V. Russkiy yazik. Grammaticheskoe uchenie o slove. - M.: Visshaya shkola, 1972. - 616 s.

3. Dorjieva G.S. Frantsuzskie anemonimi v mejdunarodnoy onomasticheskoy terminologii. (Toponimicheskie chteniya. 2). - Ulan-Ude, 2017.

4. Dorjieva G.S., Yazikova A.A. Motivatsionnie znacheniya baykalskix anemonimov // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2016. - Vip. 5. - S.86-93.

5. Podolskaya N. V. Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii / N. V. Podolskaya. - Moskva: Izd-vo «Nauka», 1978. - S. 29.

6. Prox L.Z. Slovar vetrov. - L.: Gidrometeoizdat, 1983. - 157 s.

7. Radchenko O.A., Zakutina N.. Dialektnaya kartina mira kak idioetnicheskiy fenomen // Voprosi yazikoznaniya. - 2004. - №6. - S. 25-47.

8. Superanskaya A.V. Obshaya teoriya imeni sobstvennogo. - M.: Izd-vo LKI, 2007. - S. 368.

9. Yazikova A.A. Anemonimi v yazikovry kartine mira Sirkumbaykalskogo regiona // lingvistics_dictionary.akademic.ru //82/анемонимы. - С.101-105.

10. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. 4-jild. - T.: “O'zbekiston milliy entsiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. - 606 b.

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.