•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

This article highlights the activities of foreign spies and Turkestan immigrants in Afghanistan during World War II by analyzing historical sources and literature. Also, the National Organization of Bukhara and Bukhara residents in the territory of Afghanistan and the issues of its activities and fate were analyzed on the basis of primary sources. In addition, the causes and factors of the defeat of the German and Japanese espionage in Afghanistan have been covered

First Page

243

Last Page

249

DOI

10.52297/2181-1466/2020/4/3/14

References

1. Abdullaev K.N. Ot Sintszyana do Xorasana. Iz istorii Sredneaziatskoy emigratsii XX veka. - Dushanbe: Irfon, 2009. - 572 s.

2. Afganistan i bezopastnost Sentralnoy azii. Vip. 2 / Pod red. A.A. Knyazeva. - Bishkek.: Ilim, 2005. - 248 s.

3. Bulatov Yu.A. Borba za Afganistan. C. 204. https//histr.ru uploads media default 000125a2a65cf1f33c4dc0791c63c4391d4e1bol7637cl9.pdf

4. Vtoraya mirovaya voyna 1939-1945 gg. Voenno-istoricheskiy ocherk./Pod obshey redaktsiey general-leytenanta S.P. Platova., general-mayor N.G. Pavlenko i polkovnik I.V. Parotkin. - M.: Voennoe izdatelstva oboroni soyuza SSSR, 1958. - 930 s.

5. Gankovskiy Istoriya voorujennix sil Afganistana 1747-1977. - M.: Nauka, 1985. - 203 s.

6. Daudi. I. Bolшaya igra v Afganistane. - 263 c. http://kunduz.ru/f/bolshaya_igra_v_afganistan.pdf

7. Korgun V.G. Istoriya Afganistana. XX vek. / V.G. Korgun. - M.: IV RAN: Kraft+, akad. nauk. In-t vostokovedeniya, 2004. - 529 s.

8. SSSR i strani Vostoka nakanune i v godi vtoroy mirovoy voyni. / Otv. redaktor V.V. Naumkin. - M.: OOO Tipografiya Polimag, 2010. - 460 s.

9. Sotskov L.F. Neizvestniy separatizm: Na slujbe SD i Abvera: Iz sekretnix dose razvedki. - M.: Ripol klassik, 2003. - 336 s.

10. Tixonov Yu. Afganskaya voyna Stalina. Bitva za Sentralnuyu Aziyu. - M.: EKSMO; Yauza; 2008. - 360 s.

11. Toporkov V.N. Afganistan: Sovetskoy faktor v istokax krizis. / Monografiya. - Cheboksari: SNS Interaktiv plyus, 2014. - 319 s

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.