•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The process of self-assembly of riboflavin molecules in aqueous and binary mixtures of solvents was investigated by the spectroscopic method. It was shown that during the assembly of vitamin B2 molecules, dipole-dipole interaction occurs, as a result of which resonant splitting of excited electronic levels of riboflavin molecules occurs. And the observable hypo chromic effect is due to a decrease in the intense absorption capacity of the aggregated riboflavin molecules themselves.

First Page

21

Last Page

27

DOI

10.52297/2181-1466/2020/4/3/11

References

1. Hefti M.H., Vervoort J., Van Berkel W.J.H. Eur.J. Biochem., 270(2003) 4227-4242.

2. Morkova I.V., Mixaylov I.B., Nejentsev M.B. Formokologiya. - Sank-Peterburg: Foliant, 2001. 415 s.

3. Andreeva L.V., Novoselova A.S., Lebedev-Stepanov P.V., Ivanov D.A., Koshkin A.V., Petrov A.N., Alfimov M.V. Zakonomernosti kristallizatsii rastvorennix veshestv iz mikrokapli. // Texnicheskaya fizika, 2007, tom 77, 22-30.

4. Roldugin V.I. Samoorganizatsiya nanochastits na mejfaznix poverxrostyax. //Uspexi ximii, 2004, T.73, № 2, C. 123-156.

5. Lebedev-Stepanov P.V., Vvedenie v metodi samosborki ansambley mikro- i nanochastits. Uchebnoe posobie. - M.: MIFI. 2012, 280 s.

6. Kaxxarov A.M., Baxramov S.A., Maxmanov U.K., Ismailova O.B., Gafurov Sh.P., Koxxarova M.U. Issledovanie protsessa samosborki molekul fullerena S60 v binarnoy smesi ETANOL+BENZOL. Mejdunarodnaya konferentsiya. - Samarkand, 22-24 sentyabrya 2016 g. S 58.

7. Kaxxarov A.M., Baxramov S.A., Maxmanov U.K., Ismailova O.B., Gafurov Sh.P., Koxxarova M.U. Issledovanie protsessa samosborki molekul fullerena S60 v binarnoy smesi ETANOL+BENZOL. Mejdunarodnaya konferentsiya, Samarkand, 22-24 sentyabrya 2016 g. S 59.

8. Astanov S., Sharipov M.Z., Fayzullaev A.R., Kurtaliev E.N., Nizomov N. Termodestruktsiya riboflavina v razlichnix agregatnix sostoyaniyax. // Prikladnaya spektroskopiya. T. 81. №1. 2014.

9. Salikh Astanov, Mirzo Z. Sharipov, Askar Fayzullayev, Eldar Kurtaliyev, Negmatov Nizom. Spektroskopik study of photo fnd thermal destruktion of riboflavin. Journal of Molekular Strukture p. 133-138 2014.

10. Kurtakiyev E.W., Nizamov N.N., Rahimov Sh.J. The spectral- luminessent and fotochemecal characteristics of several styrylcyanine dyes in solution. Journal of molecular hiq. 2011. 158. p 43-49.

11. Komilov O.S, Turdiev M.R, Kasimova, Muminov A.R, Astanov S.X. Struktura samosobrannix molekul riboflavina. // Razvitie nauki i texnologiy №1/2018, S 61-69.

12. Astanov S.X., Kasimova G.K., Turdiev M.R. Spektroskopicheskie proyavleniya samosborki pishevogo krasitelya tartrazina. // Razvitie nauki i texnologiy. №3/2017, S 93-100.

13. Astanov S.X. Fotonika molekul pishevix krasiteley. Dissertatsiya na soiskanie doktora fiziko-matematicheskix nauk. - Tashkent, 2003

.

Included in

Life Sciences Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.