•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The process of self-assembly of riboflavin molecules in aqueous and binary mixtures of solvents was investigated by the spectroscopic method. It was shown that during the assembly of vitamin B2 molecules, dipole-dipole interaction occurs, as a result of which resonant splitting of excited electronic levels of riboflavin molecules occurs. And the observable hypo chromic effect is due to a decrease in the intense absorption capacity of the aggregated riboflavin molecules themselves.

First Page

21

Last Page

27

References

1. Hefti M.H., Vervoort J., Van Berkel W.J.H. Eur.J. Biochem., 270(2003) 4227-4242.

2. Morkova I.V., Mixaylov I.B., Nejentsev M.B. Formokologiya. - Sank-Peterburg: Foliant, 2001. 415 s.

3. Andreeva L.V., Novoselova A.S., Lebedev-Stepanov P.V., Ivanov D.A., Koshkin A.V., Petrov A.N., Alfimov M.V. Zakonomernosti kristallizatsii rastvorennix veshestv iz mikrokapli. // Texnicheskaya fizika, 2007, tom 77, 22-30.

4. Roldugin V.I. Samoorganizatsiya nanochastits na mejfaznix poverxrostyax. //Uspexi ximii, 2004, T.73, № 2, C. 123-156.

5. Lebedev-Stepanov P.V., Vvedenie v metodi samosborki ansambley mikro- i nanochastits. Uchebnoe posobie. - M.: MIFI. 2012, 280 s.

6. Kaxxarov A.M., Baxramov S.A., Maxmanov U.K., Ismailova O.B., Gafurov Sh.P., Koxxarova M.U. Issledovanie protsessa samosborki molekul fullerena S60 v binarnoy smesi ETANOL+BENZOL. Mejdunarodnaya konferentsiya. - Samarkand, 22-24 sentyabrya 2016 g. S 58.

7. Kaxxarov A.M., Baxramov S.A., Maxmanov U.K., Ismailova O.B., Gafurov Sh.P., Koxxarova M.U. Issledovanie protsessa samosborki molekul fullerena S60 v binarnoy smesi ETANOL+BENZOL. Mejdunarodnaya konferentsiya, Samarkand, 22-24 sentyabrya 2016 g. S 59.

8. Astanov S., Sharipov M.Z., Fayzullaev A.R., Kurtaliev E.N., Nizomov N. Termodestruktsiya riboflavina v razlichnix agregatnix sostoyaniyax. // Prikladnaya spektroskopiya. T. 81. №1. 2014.

9. Salikh Astanov, Mirzo Z. Sharipov, Askar Fayzullayev, Eldar Kurtaliyev, Negmatov Nizom. Spektroskopik study of photo fnd thermal destruktion of riboflavin. Journal of Molekular Strukture p. 133-138 2014.

10. Kurtakiyev E.W., Nizamov N.N., Rahimov Sh.J. The spectral- luminessent and fotochemecal characteristics of several styrylcyanine dyes in solution. Journal of molecular hiq. 2011. 158. p 43-49.

11. Komilov O.S, Turdiev M.R, Kasimova, Muminov A.R, Astanov S.X. Struktura samosobrannix molekul riboflavina. // Razvitie nauki i texnologiy №1/2018, S 61-69.

12. Astanov S.X., Kasimova G.K., Turdiev M.R. Spektroskopicheskie proyavleniya samosborki pishevogo krasitelya tartrazina. // Razvitie nauki i texnologiy. №3/2017, S 93-100.

13. Astanov S.X. Fotonika molekul pishevix krasiteley. Dissertatsiya na soiskanie doktora fiziko-matematicheskix nauk. - Tashkent, 2003

.

Included in

Life Sciences Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.