•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

This article provides a detailed description of the subjects of innovation and innovative activity. Groups of elements of innovation infrastructure structural parts, models of its formation and priorities of innovation infrastructure. Also, all efforts are made to commercialize innovations, examples of component research and the growth of the national economy of Uzbekistan, and in the context of active penetration into the global business community, many sectors of the Uzbek economy make management decisions, scientific support, and the need to find effective ways of sustainable economic development was noted. role of Stephen Krashen's ideas in the theory of second language learning.

First Page

295

Last Page

293

DOI

10.52297/2181-1466/2020/4/2/8

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2018. - 23 b.

2. Volkov, A.S. Biznes-planirovanie / A.S. Volkov, Marchenko A.A. - M.: Izdatelstvo «RIOR», 2005. - 81s.

3. Grebenyuk I.I. Analiz innovatsionnoy deyatelnosti vuzov Rossii /I.I. Grebenyuk, K.O. Chexov // Uspexi sovremennogo yestestvoznaniya, 2012 - №7. - S .137-139.

4. Otajonov Sh.I. Innovatsiya faoliyati infratuzilmasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari samaradorligini oshirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. - Toshkent, 2018 y. 5-b.

5. Svobodnaya entsiklopediya «Vikipediya» [Elektronniy resurs] - Rejim dostupa: .

6. Firsova SP. Transfer texnologiy kak faktor innovatsionnogo razvitiya texnicheskogo universiteta / SP. Firsova // Kazanskiy pedagogicheskiy jurnal, 2011. - № 1. - S. 54-60.

7. Sexanovich, A.E. Texnopark kak blagopriyatnaya sreda dlya razvitiya nauchnogo potentsiala cheloveka / A.E. Sexanovich // Nauchniy vestnik Voronejskogo gosudarstvennogo arxitekturnogo universiteta. Seriya: Visokie texnologii. Ekologiya-2011.-№ 1.

8. Chistyakova, O.V. Perspektivnie napravleniya razvitiya biznes-inkubatorov v Rossii / O.V. Chistyakova // Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii (Baykalskiy gosudarstvenniy universitet ekonomiki i prava). - 2011. - № 2.

Included in

Business Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.