•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article lists the features of innovative management of higher education. The higher education system has the principles for the implementation of scientific and innovative activities, specific problems of the effective development of innovative activities and the problems that universities must solve. It is also noted that the university is designing the development of innovative higher education services in two areas (systematically important projects of the university; innovative projects in the priorities of the university).

First Page

302

Last Page

310

DOI

10.52297/2181-1466/2020/4/1/15

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent, “Xalq so'zi” gazetasi, 2020 yil 25 yanvar. Manba: www. press-servise.uz

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-sonli farmoni. - Toshkent, 2017 yil 7 fevral. Manba: http: press-servis.uz.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5544-sonli farmoni. - Toshkent, 2018 yil 21 sentyabr. Manba: http: press-servis.uz.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent, “Xalq so'zi” gazetasi, 2020 yil 24 yanvar. Manba: www. press-servis.

5. Babkina, Ye. V. Innovatsionniy menedjment: uchebnoe posobie / Ye. V. Babkina, P. B. Pazushkin. - Ulяnovsk : UlGTU, 2016. - 223 s.

6. PALEY T.F. Innovatsionniy menedjment. Izd. 2-oe, pererab. dop. - Kazan: Izd-vo «Foliant'», 2011. - 162 s.

7. Ochilov A.O. Innovatsion iqtisodiyotda inson kapitali va “butun umr davomida ta'lim” kontseptsiyasini boshqarish. // Iqtisodiyot va ta'lim. - Toshkent, 2019. - 6. 45-52-b.

8. Ruziev B.S. Oliy ta'lim tizimida innovatsion salohiyatni oshirish. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. №3. - Toshkent. - 2017, iyun.

9. Stepanova I.P. Innovatsionniy menedjment: kurs lektsiy dlya studentov, obuchayushixsya po napravleniyu podgotovki 080200.62 «Menedjment» (profil «Menedjment organizatsii») / Saratovskiy sotsialno-ekonomicheskiy institut (filial) FGBOU VPO «REU im. G.V. Plexanova». - Saratov, 2014. - 124 s.

10. Shakurov A.A. Innovatsionnie protsessi v sovremennom visshem obrazovanii. - Nauchno-texnicheskie vedomosti SPbGPU. - №2. - 2010. -S.92-96.

11. Shneyder Ye.M., Dimitryuk Yu.S., Tamoshkina Ye.V. Innovatsionnie izmeneniya v sovremennom visshem obrazovanii Rossii. // Sovremennie problemi nauki i obrazovaniya. - 2017. - № 5.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26813 (дата обращения: 19.02.2020).

12. Yusov A.B., Kasatkina A.A. Visshee obrazovanie kak faktor formirovaniya innovatsionno-aktivnoy ekonomiki Rossii. // Problemi sovremennoy ekonomiki. - 2013. - 3 (47). - S. 394-399.

Included in

Economics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.