•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

This article examines the use of electronic resources in teaching the subject “Innovations in History: Technologies, Models and Methods”, which draws conclusions from the scientific analysis of many years of pedagogical experience accumulated in our Republic. This is important, because it is based on a standard training program and corresponding work program.

First Page

82

Last Page

88

DOI

10.52297/2181-1466/2020/4/1/1

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 6-iyundagi «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 200-sonli qarori.

2. Shavkat Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: O‘zbekiston. – 2017. -592 b.

3. Sayidova N.S. Innovatsion ta’lim texnologiyalarini qo‘llashda MyTestX dasturining imkoniyatlaridan foydalanish. Buxoro Davlat Universiteti Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2019. -№2. 139-144-б.

4. Sayidova N.S., Kazimova G.X. Razrabotka metodiki obrazovaniya v vuzax. Obrazovanie i problemi razvitiya obshestva nauchno‐prakticheskiy retsenziruemiy jurnal. g. Kursk. Rossiya. №1 (7) 2019 god. 36-40-P. (ISSN 2411-9792).

5. Zaripova G. Uzluksiz ta’lim tizimida elektron o‘quv adabiyotlar va elektron darsliklardan foydalanish. // «Uzluksiz ta’lim». – Toshkent: 2012 y. –№ 4. 21-25-b.

6. Zaripova G. Informatika va axborot texnologiyalarining jamiyat taraqqiyotida o‘rni va istiqbollari. // «Fizika, matematika va informatika». – Toshkent. 2012 y. – №4. 6-9-b.

7. Zaripova G. va Zaripov O. Informatika tarixi. – Buxoro: Durdona, 2017. –84 b.

Included in

Life Sciences Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.