•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

This article discusses the semantic markup system, the semantics markup, the operator, the classifier, the versatility, the properties and capabilities of semantic filtering, which are important categories for the semantic annotation of corpus units. Different approaches and theories to semantic tag system are expressed; some considerations for solving and filtering semantic touch problems, versatilities and homonymic; an analysis of the semantic circuitry of the Russian, Kalmyk, Bashkir, Chuvash language is given.

First Page

152

Last Page

160

References

14. Buskunbayeva L.A., Sirazetdinov Z.A. Sistema razmetok v Natsionalnom korpuse bashkirskogo yazika [elektronniy resurs] // URL: http://www.marlamuter.ru/forum/index. php?topic=21.

15. Zagorulko M.Y., Kononenko I.S., Sidorova YE.A. Sistema semanticheskoy razmetki korpusa tekstov v ogranichennoy predmetnoy oblasti // http://www.dialog-21.ru/media/1372/94.pdf

16. Karaulov Y.N., Molchanov V.I., Afanasyev V.A., Mixalev N.V. Russkiy semanticheskiy slovar: Opit avtomaticheskogo postroyeniya tezaurusa: ot ponyatiya k slovu / otv. red. S.G.Barxudarov. – M.: Nauka, 1983. − 566 s.

17. Kretov A.A. Analiz semanticheskix pomet v NKRYA // http://ruscorpora.ru/sbornik2008/11.pdf

3. Kukanova V.V.Prinsipi semanticheskoy razmetki natsionalnogo korpusa kalmitskogo yazika // http://kalmcorpora.ru/sites/default/files/kukanova_25.pdf

4. Kustova G.I., Lyashevskaya O.N., Paducheva YE.V., Raxilina YE.V. Semanticheskaya razmetka leksiki v Natsionalnom korpuse russkogo yazika: prinsipi, problemi, perspektivi //Natsionalniy korpus russkogo yazika: 2003-2005. Rezultati i perspektivi. – M.: Indrik, 2005. – S. 155-174

.

5. Kustova G.I., Toldova S.Y. NKRYA: semanticheskiye filtri dlya razresheniya mnogoznachnosti glagolov. // Natsionalniy korpus russkogo yazika: 2006-2008. Noviye rezultati i perspektivi / otv. red. V.A.Plungyan. – SPb.: Nestor-Istoriya, 2009. – S. 258-278.

6. Lyashevskaya O.N. Topologicheskiye klassi imen v semanticheskoy razmetke Natsionalnogo korpusa russkogo yazika // Trudi mejdunarodnoy konferensii «Korpusnaya lingvistika-2008» (Sankt-Peterburg, 6-10 oktabrya 2008 g.). – SPb.: S.-Peterburgskiy gos.universitet, Fakultet filologii i iskusstv, 2008 – S. 276-284

.

7. Lyashevskaya O.N. Topologicheskiye klassi imen v semanticheskoy razmetke Natsionalnogo korpusa russkogo yazika // Trudi mejdunarodnoy konferensii «Korpusnaya lingvistika-2008» (Sankt-Peterburg, 6-10 oktabrya 2008 g.). – SPb.: S.-Peterburgskiy gos.universitet, Fakultet filologii i iskusstv, 2008. – S. 276-284.

8. Lyashevskaya O.N. Topologicheskiye klassi imen v semanticheskoy razmetke Natsionalnogo korpusa russkogo yazika // Trudi mejdunarodnoy konferensii «Korpusnaya lingvistika-2008» (Sankt-Peterburg, 6-10 oktabrya 2008 g.). – SPb.: S.-Peterburgskiy gos.universitet, Fakultet filologii i iskusstv, 2008. – S. 276-284.

9. Raxilina YE.V., Kobritsov B.P., Kustova G.I., Lyashevskaya O.N., SHemanayeva O.Y. Mnogoznachnost kak prikladnaya problema: semanticheskaya razmetka v Natsionalnom korpuse russkogo yazika. // Kompyuternaya lingvistika i intellektualniye texnologii: Trudi mejdunarodnoy konferensii «Dialog-2006». – M., 2006. – S. 445-450.

10. Raxilina YE.V., Kustova G.I., Lyashevskaya O.N., Reznikova T.I., SHemanova O.Y. Zadachi i prinsipi semanticheskoy razmetki leksiki v NKRYA // Natsionalniy korpus russkogo yazika: 2006-2008. Noviye rezultati i perspektivi / otv. red. V. A. Plungyan. – SPb.: Ne-stor-Istoriya, 2009. – S. 215-239.

11. Russkiy semanticheskiy slovar. Tolkoviy slovar, sistematizirovanniy po klassam slov i znacheniy. / In-t rus. yaz. im. V. V. Vinogradova RAN; pod obsh. red. N. Y. Shvedovoy. T. 1. – M.: Azbukovnik, 1998. XXV, 807s. T. 2. – M.: Azbukovnik, 2000. XXXII, 762 s. T. 3. M.: Azbukovnik, 2003. 720 s. T. 4. – M.: IRYA RAN, 2007. – 952 s.

12. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 tomlik. – T.: O‘zME DIN, 2000-2006. – 4-tom. – 534 b.

13. http://www.ruscorpora.ru/

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.