•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

This scientific article presents a scientific analysis of the phenomenon of tolerance and its social, political and cultural aspects. Tolerance was formed and developed in the course of human civilization. Also, the role of tolerance in the implementation of progressive social ideas, such as the construction of the rule of law, civil society and human rights, is disclosed.

First Page

275

Last Page

281

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni. 2017 yil 7 fevral. //Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz).

2. O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziѐv 2017 yil 19 sentabrda BMTning 72-sessiyasida so‘zlagan ma’ruzasi. www.uza.uz

3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008. 9-10-b.

4. Aristotel. Nikomaxova etika. Filosofi Gretsii. – Moskva: ZAO «Izdatelstvo «EKSMO- Press», 1997.

5. Volter F. Sobr. soch. v 3 t. T.1. – M.: Sigma-Press, 1998. S. 26.

6. Vissheye obrazovaniye v Yevrope. T. XXI, № 2, 1997. S.11-12.

7. Vostochnaya literatura. Srednevekoviye istoricheskiye istochniki vostoka i zapada.

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Drvnkit_fil/frametext5.htm

8. Dyck Andrew R. A Commentary on Cicero, De Officiis. — Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1996.

9. Inostranniye slova i virajeniya. – M., 1998. S.14.

10. Kant I. K vechnomu miru. – M.: Moskovskiy rabochiy, 1989. 45 s.

11. Kupriyanova YE.A. Problema religioznoy tolerantnosti v antichnoy Gretsii. Vestnik MGTU, tom ,№2, 2010. – S 412-415.

12. Lokk Dj. Pismo o veroterpimosti. // Izbranniye filosofskiye proizvedeniya: v 2-x tomax. T.2. M., 1960.

13. Mavlonov O‘., Mahkamova D. Madaniy aloqalar va savdo yo‘llari. – T.: Akademiya, 2004. 32-b.

14. Mets A. Musulmanskiy Renessans // Perevod s nemetskogo, predisloviye i ukazatel D.YE. Bertelsa. – M.: Izd-vo ViM, 1996. S.266.

15. Politicheskaya ensiklopediya. – M., 1999. S.42.

16. Rerix N.K. Mudrost v skazkax i nastavleniyax // Seriya «Jemchu-jini Rossii». – M.: Amrita-Rus, 2009. S.146.

17. Romanenko L.M. Liki rossiyskoy tolerantnosti (Razmishleniya uchastnitsi simpoziuma). // Polis. 2002. №6. s. 176.

18. Rtveladze E.V. Velikiy shelkoviy put. – T.: Sharq, 2000.

19. Sagdullayev A., Rtveladze E. V strane zolotogo ognya. – T.: Uzbekistan, 1983. – S. 77- 83.

20. Sagdullayev A. Antik va ilk o‘rta asrlar davrida o‘rta osiѐda tolerantlikning xususiyatlari. //O‘zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash borasida rahbar kadrlar oldida turgan vazifalar: mavjud holat, muammolar va yechimlar Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – T., 2019. 12-13-b.

21. Sekst Empirik. Sochineniya v dvux tomax. T. 1. / Vstupit, statya i per. s drevnegrech. A. F. Loseva. – M.: Misl, 1975. s. 247.

22. Filosofskiy ensiklopedicheskiy slovar. / Pod red. A. B. Vasilyeva. 2-ye izd. – M.: Infra 2011. – 576 s

23. Shveytser A. Blagogoveniye pered jiznyu: per s nem. – M.: Progress, 1992. –576 s.

Included in

Philosophy Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.