•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article deals with the emergence of the concept of gender and its place in linguistics. Gender tasks and problems are analysed. Thus, the concept of gender is a complex socio-cultural process, and the behavior of men and women in society is a social construct of gender, expressing their place. It is a comprehensive multifaceted concept that defines not only biological differences but also socio-cultural norms.

First Page

107

Last Page

114

DOI

10.52297/2181-1466/2019/3/2/6

References

1. Ahmedova N. O`zbek tilida murojaat birliklarining semantik-konnotativ tadqiqi. Filol.fan.nom…disser.avtor… - T., 2008. - 28 b.

2. Akbarova Z. O`zbek tilida murojaat shakllari va ularning lisoniy tadqiqi. Filol.fan.nom…disser.avtor… - T., 2007. - 31 b.

3. Bern Sh. Gendernaya psixologiya: zakoni mujskogo i jenskogo povedeniya. -M., 1983. -175 s.

4. Denisova A.A. (red.) Slovar gendernix terminov. - M.: Informatsiya XXI veka, 2002. - 318 s. - www.twirpx.com.

5. Gender munosabatlari nazariyasiva amaliyotga kirish. -T.: O'zbekiston, 2007. - B.84.

6. Goroshko Ye. Gendernaya problematika v yazikoznanii. http://www.owl.ru/win/books/articles/ goroshko.htm .

7. Kozlov N.I. Gender: chem opredelyaetsya nash sotsialniy pol? https://www.psychologos.ru.

8. Iskandarova Sh. O`zbek nutq odatining muloqot shakllari. Filol.fan.nom…disser. avtoreferati. - Toshkent, 1994. - 34 b.

9. Iskandarova G. Bolalar muloqot xulqining gender va lingvokulturologik xususiyatlari // O'zMUxabarlari. - Toshkent: Universitet, 2015. - № 1/2. - B. 200-203. //G.Iskandarova. The Role of Linguoculturological Factors in Childrens’ Communication //International Journal of Central Asian Studies Volume 19. Korea, 2015. - R. 163-180. //G.Iskandarova. Gendernie i lingvo-kulturologicheskie osobennosti detskoy rechi //Gumanitarnie nauki v XXI veke: Materiali Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashennoy 70-letiyu TNIIYaLI - TIGI. - Kizil, 2015.- S. 507-514.

10. Kirilina A.V. Gendernie issledovaniya v otechestvennoy lingvistike: problemi, svyazannie s burnim razvitiem //Gender: yazik, kultura, kommunikatsiya. - M., 2002. - S.245.

11. Kirilina A., Tomskaya M. Lingvisticheskie gendernie issledovaniya //Otechestvennie zapiski: Jurnal dlya medlennogo chteniya.- M.: Visshaya shkola ekonomiki, 2012.- C.52.

12. Nasrullaeva N.Z. Ingliz va o'zbek tillarida olamning frazeologik manzarasida gender kontseptlarining shakllanishi. Dok....dis…avtoreferati. - Toshkent, 2018.- 71 b.

13. Kurbanova M. Tilshunoslikda gender tadqiqotlar. O'zbek tilshunosligi mamlakatimiz innovatsion taraqqiyoti ko'zgusida. Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. (hamkorlikda). Toshkent, 2012. Kurbanova M. O'zbek tilida diskursning gender xususiyatlari. O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. –T., 2012.

14. Slovar gendernix terminov. - www.owl.ru/gender/010.htm.

15. Zemskaya Ye.A., Kitaygorodskaya M.A., Rozanova N.N. Osobennosti mujskoy i jenskoy rechi // Russkiy yazik v yego funktsionirovanii. - M., 1993. -C.90-136.

16.

17.

18.

19.

20. fayllar.org

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.