•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article deals with the issues of text linguistics including lexical means, which form interphrasal syntactic relation. The author of the article focuses on the lexical repetition and its role in the text derivation. The notion of “frame” has also been defined and its place in the text has been explained.

First Page

78

Last Page

83

References

1. Abdurahmonov G'. O'zbek tili garammatikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 1996. - 246 b. 2. BeloshapkovaT.V. Kognitivno-diskursivnaya paradigma lingvisticheskogo znaniya i kategoriya aspektualnosti // Vestnik MGU. Seriya 9. Filologiya. - 2008. - № 2. - S. 34-44. 3. Vinokur T.G. O soderjanii nekotorix stilisticheskix ponyatiy //Stilisticheskie issledovaniya. - M., 1972. - S. 43. 4. Van Deyk T.A. Yazik. Poznanie. Kommunikatsiya. - M.: BGK im. B. de Kurtene, 2000. - 308 s. 5. Ivanchikova Ye.A. Leksicheskiy povtor kak ekspressivniy priyom sintaksicheskogo rasprostraneniya // Misli o sovremennom russkom yazike. - M., 1969. - 215 s. 6. Yonitse M.P. Glossariy kontekstualnix svyazey. - Kishinyov: Shtiintsa, 1981. - S. 5-13. 7. Kuxarenko V.A. Interpretatsiya teksta. - M.: Prosveshenie, 1988. - 192 s. 8. Lejnev A. Proza Pushkina. - M.: Xudojestvennaya literatura, 1966. - 263 s. 9. Minskiy M. Freymi dlya predstavleniya znaniy. - M.: Energiya, 1979. - 152 s. 10. Moskalskaya O.I. Semantika teksta //Voprosi yazikoznaniya. - 1980. - № 6. - S.33-34 11. Referovskaya Ye.A. Lingvisticheskie issledovaniya strukturi teksta. - L.: Nauka, 1983. - 216 s. 12. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax: Sangzor, 2006. - 92 b. 13. Solganik G.Ya. Sintaksicheskaya stilistika. - M.: Visshaya shkola, 1973. - 214 s. 14. Shvedova N.Yu. Ocherki po sintaksisu russkoy razgovornoy rechi. - M.: Izd. Akademii Nauk, 1960. - 377 s. 15. O'rinboev B. Hozirgi o'zbek so'zlashuv nutqi. - Samarqand: Navro'z, 2006. - 96 b. 16. Hakimov M.X. O'zbek ilmiy matnining sintagmatik va paradigmatik xususiyatlari //Nomz. dis. avtoref. - Toshkent: 1993. - 27 b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.