•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article is about the proverbs which have been formed on the basis of natural phenomena.

First Page

73

Last Page

77

References

1. Berejan S.G. K voprosu o diapozone varirovaniya frazeologizmov / Issledovaniya po semantike. Semantika yazikovix yedinits raznix urovney. - Ufa, 1988. 2. Jukov V.P. Semantika frazeologicheskix oborotov: Uchebnoe posobie dlya studentov pedinstitutov po spetsionalnosti «Russkiy yazik i literatura» - Moskva: Prosveshenie, 1978. 3. Zimovets N.V. K voprosu o proisxojdenii angliyskix poslovits i pogovorok// Aktualnie voprosi perevodovedeniya i praktiki perevoda. - Belgorod, 2013. 4. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. - Toshkent: Sovet O'zbek Entsiklopediyasi Bosh redaktsiyasi, 1990. - 526 b. 5. O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi. 12 jildlik, 2-jild. - Toshkent, 2001. - 704 b. 6. O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi. 12 jildlik, 3-jild. - Toshkent, 2002 - 704 b. 7. O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi. 12 jildlik, 4-jild. - Toshkent, 2002. - 704 b. 8. O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi. 12 jildlik, 6-jild. - Toshkent, 2003. - 704 b. 9. O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi. 12 jildlik, 7-jild. - Toshkent, 2004. - 704 b. 10. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikki jildlik. 1-jild. A-R. - M.: Rus tili, 1981. - 631 b. 11. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikki jildlik. 2-jild. S-H. - M.: Rus tili, 1981. - 715 b.

Share

COinS