•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article discusses main directions of studying microtoponyms of Bukhara region.

First Page

92

Last Page

95

References

1. Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. - T.: O'zbekiston, 1992. 2. Nayimov S.N. Oykonimi Buxarskoy oblasti: Avtoref. disser... kand. filol. nauk. - T., 1984. - 19 s. 3. Aslonov A. Shofirkon tumani mikrotoponimiyasining lingvistik tahlili. Filol.fanlari.nomzod.dis.avtoref. - T., 2005. - 26 b. 4. Qilichev B.E. Buxoro etnotoponimlari va ularning etimologik xususiyatlari //BuxDu ilmiy axboroti, 2018 yil, 1 son, - B. 64-67.; Qilichev B., Adizova N. Buxoro tumani etnotoponimlari // “Tilshunoslik va metodika masalalari” Ilmiy maqolalar to'plami. - Toshkent: Fan, 2-chiqishi, 2009. - B. 12-14; Buxoro etnooykonimlari //Tilning leksik-semantik tizimi va qiyosiy tipologik izlanishlar. Materiallar to'plami. - T.: Muharrir 2012. - B. 29-32. 5. Ҳалимов Т., Қобилов И. Ромитандаги табаррук зиёратгоҳлар. – Бухоро, 1995; Қадимий ва навқирон Ромитан. – Тошкент, 1997; Жой номлари маъноси (Ромитан ҳудуди бўйича). Ўлка тарихини ўрганишга оид рисола. – Бухоро, 2002. – 36 б.

Share

COinS