•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article deals with somecontroversial issues regarding the periodization of the history of the Russian literary language. It also discusses the principles put forward by different scientists on the basis of each periodization.

First Page

102

Last Page

107

References

1. Vinogradov V.V. Osnovnie problemi izucheniya obrazovaniya i razvitiya drevnerusskogo literaturnogo yazika//Istoriya russkogo literaturnogo yazika: Izbrannie trudi. - M.: Nauka, 1978.- S. 65-152. 2. Vinokur G.O. Izbrannie raboti po russkomu yaziku. - M., 1959. - 492 s. 3. Gorshkov A.I. Teoriya i istoriya russkogo literaturnogo yazika. - M.: Visshaya shkola, 1984. - 319 s. 4. Kamchatnov A.M.Istoriya russkogo literaturnogo yazika. XI - pervaya polovina XIX veka. - M.: Academia, 2013. - 688 s. 5. Levin V.D. Kratkiy ocherk istorii russkogo literaturnogo yazika. - M.: Prosveshenie, 1964. - 247 s. 6. Lixachev D.S. Neskolko misley o yazike literaturi iliteraturnom yazike Drevney Rusi//Istoriko-filologicheskie issledovaniya. - M.: Nauka,1967. - S. 36-49. 7. Mesherskiy H.A. Istoriya russkogo literaturnogo yazika. - L.: Izd-vo LGU, 1981. - 279 s. 8. Obnorskiy S.P. «Russkaya pravda» kak pamyatnik russkogo literaturnogo yazika //Izvestiya Akademii Nauk. - M.,1934. - № 10. 9. Trubetskoy N.S. Istoriya. Kultura. Yazik. - M.:Progress - Univers, 1995. - 800 s. 10. Uspenskiy B.A. Kratkiy ocherk istorii russkogo literaturnogo yazika (XI-XIX vv.). - M.: Gnozis, 1994. - 240 s. 11. Filin F.P. Istoki i sudbi russkogo literaturnogo yazika. - M.: Nauka, 1981. - 327 s. 12. Xaburgaev G.A. Ocherki istoricheskoy morfologii russkogo yazika: Imena. - M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1990. - 296 s. 13. Shaxmatov A.A. Russkiy yazik, yego osobennosti. Vopros ob obrazovanii narechiy. Ocherk osnovnix momentov razvitiya yazika//Ocherk sovremennogo russkogo literaturnogo yazika. - 4-e izd. - M.: Uchpedgiz, 1941. - 288 s. 3. Morozova A. O‘zbekistonda yo‘rmado’zlik. – T., 1960. – B. 45-46. 4. O‘zbek tilining izohli lug’ati. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. 25-tom. 5. Bulatov S.S., Ashirova M.O. Amaliy san’at qisqacha lug’ati. – T., 1992. – 47 b. 6. Gabriele Mentges, Lola Shamukhitdinova. Modernity of tradition: Uzbek Textile Culture Today. 2013. – P.139. 7. David Gillard, Kenneth Bourne, Donald Cameron Watt. British documents on foreign affairs – reports and papers from Foreign Office. Volume 12. 1984. – P. 249-271. 8. Ahmad Hasan Dani, Vladimir Masson – History of civilization of Central Asia: towards the contemporary period: from the mid-nineteenth to the end of twentieth century. 2005. – P. 658. 9. Sukhareva, O.A. Ancient features in the forms of the Headgear of the Peoples of Central Asia, Central Asian Ethnographic Collection, 1954. – P. 121-124. 10. Marla Mallmett. Contemporary Uzbek Suzanis. 2004. – P. 11-14.

Share

COinS