•  
  •  
 

Technical science and innovation

Abstract

The reactivity of cotton pulp during chemical processing is significantly lower compared to celluloses obtained from other cellulose-containing plants. Increasing the reactivity of cotton cellulose improves the quality of the products based on it, and also increases labor productivity.

The aim of this work is to study the possibility of replacing wood pulp imported from foreign countries with domestic cotton cellulose by increasing the reactivity of cotton cellulose for chemical processing, improving the quality of the resulting product and increasing the reaction rate.

In this work, we used methods for determining the composition and structure of cotton cellulose samples. The reactivity of the obtained samples to acetylation after treatment with electric charges was studied. An increase in reactivity was evaluated by a decrease in crystalline areas based on diffract grams that were recorded on a computer-controlled XRD-6100 apparatus (Shimadzu, Japan). A method is proposed for increasing the reactivity of cotton cellulose by treating it with high voltage electric charges. To reduce the crystalline areas of cotton cellulose, it was activated by an electric charge, which led to an increase in the reactivity of cotton cellulose. The optimal voltage limits are found, the number of pulses and the required capacitance of the capacitor, at which the maximum values of the reactive activity of cotton cellulose are achieved.

First Page

69

Last Page

75

DOI

https://doi.org/10.51346/tstu-01.20.1-77-0053

References

1. Boldina V.A., Zaripova A.M. Vliyanie izmelcheniya linta na kachestvo xlopkovoy sellyulozi i ee reaksionnuyu sposobnost. - V kn.: Ximiya i texnologiya sellyulozi i volokno, vip. N 6,1973; Tashkent, izd. "Fan", S.145-148.

2. Mirkamilov T.M. Issledovanie vliyaniya usloviy ximicheskoy ochistki siklonnogo puxa i korotkoshtapelnogo linta na ximicheskiy sostav poluchennoy sellyulozi i ee prigodnost dlya pererabotki na atsetilsellyulozu i visokokachestvennuyu bumagu. Avtoref.dis.kand.tex.nauk.-Leningrad, 1966; S.26.

3. Zaripova A.M., Golovnikova M.V., Tishaboev U., Igamberdiev I.I., Usmanov X.U. Vozmojnost ispolzovaniya zasorennix sortov linta dlya polucheniya visokokachestvennoy xlopkovoy sellyulozi. V kn.: Struktura i modifikatsiya xlopkovoy sellyulozi. Vip. 3, izd."Fan", UzSSR, - Tashkent, 1966,; S.11-15.

4. Akim L.E., Mirkamilov T.M., Usmanov X.U. Poluchenie visokokachestvennoy xlopkovoy sellyulozi iz siklonnogo puxa dlya pererabotki eeyego, atsetilsellyulozu i bumagu. - V kn.: Struktura i modifikatsiya xlopkovoy sellyulozi. Tashkent, 1966,; izd. "Fan", S.32-37.

5. Tishaboev U. Vliyanie texnologicheskogo rejima polucheniya sellyulozi iz xlopkovogo linta na ee ximicheskiy sostav i reaksionnuyu sposobnost k viskozoobrazovaniyu. Avtoref.diss.kand.tex. nauk. Tashkent, 1970,; S.22.

6. Eroxin N.G. Razrabotka texnologii polucheniya visokooblagorajennoy xlopkovoy sellyulozi dlya proizvodstva atsetatov sellyulozi. V kn.: Ximiya i texnologiya proizvodnix sellyulozi. VNIISS, g. Vladimir, 1964,; S.141.

7. Zaripova A.M., Plovnikova M.V., Tishabaev U., Igamberdiev I.I., Usmanov X.U. Vozmojnost ispolzovaniya zasorennix sortov linta dlya polucheniya visokokachestvennoy xlopkovoy sellyulozi. V kn. Struktura i modifikatsiya xlopkovoy sellyulozi. Vip. 3, izd."Fan",- Tashkent, 1966,; S.11-15.

8. Sayfutdinov R.S. Razrabotka ximiches­koy texnologii ispolzovaniya otxodov xlopkovodstva dlya proizvodtva drevesno-strujechnix plit i sellyulozi. Avtoref.dis.dokt.tex.nauk. Tashkent, 1998, S.49.

9. Primkulov M.T., Ismoilov S.N., Umarova V.K. // Bug‘doy somoni, sholi va g‘o‘za poyalaridan sellyuloza olish va ularning strukturasini suvda bo‘kishi usuli orqali o‘rganish. // Kompozitsion materiallar, 2015g. №1. Toshkent. B 62-64.

10. Nikitin N.I., Klenkova N.I. Vliyanie slabogo alkilirovaniya na svoystva sellyuloznogo volokna. // Jurnal prikladnoy ximii, 1951.24. 296.

11. Klenkova N.I., Kulakova N.A. Deystvie pervichnix aminov jirnogo ryada na strukturu i reaksionnuyu sposobnost xlopkovix sellyuloznix volokon. // Jurnal prikladnoy ximii. 1965;38, 4, S.919.

12. A.S.573524 Sposob polucheniya xlopkovoy sellyulozi. Mirkamilov T.M., Turaev E., Djalilov A.T., Askarov M.A./- Opubl.v BI N 35, 1977.

13. A.S.604888 Sposob polucheniya xlopkovoy sellyulozi. Mirkamilov T.M., Turaev E., Djalilov A.T., Askarov M.A./-Opubl.v BI N 16, 1978.

14. Bozorov O.N. Texnologiya pererabotki nizkosortnogo linta dlya polucheniya efirov sellyulozi. Avtoref.diss. kandidata texnicheskix nauk. – Tashkent, 2005, S.22.

15. Akim E.L., Mirkomilov T.M., Akim L.E., Usmanov X.U. Vliyanie chastichnogo oksietilirovaniya na skorost atsetilirovaniya xlopkovoy sellyulozi, poluchennoy iz siklonnogo puxa i korotkoshtapelnogo linta. V kn. Trudi Leningradskogo instituta SBP. vip. 23,;- M., 1970. izd. Lesnaya promishlennost; S.59-62.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.