•  
  •  
 

Technical science and innovation

Abstract

The article presents an analysis of the use of correlation-regression analysis, which is based on the methods of mathematical statistics and probability theory in the study of the power consumption of enterprises with equipment of continuous production. On the basis of the annual power consumption schedule of the electric steel-smelting shop in a monthly time section, mathematical models have been developed for the power consumption parameters. And also, on the basis of statistical data with the use of a mathematical method, mathematical expressions were obtained for the electric power consumption and the specific consumption for the main equipment of the electric steel-smelting shop. In order to assess the adequacy of the developed mathematical models, mathematical models of the total and specific consumption of their power consumption are compared with actual data. The comparison results show high reliability of the power consumption modes of the main equipment of the facility in question. The analysis of the values of forecast errors with low error rates determines the adequacy of the developed mathematical models of the parameters of power consumption in terms of power consumption and specific consumption for the main equipment of the electric steel-smelting shop. In this regard, they can be used to determine the predicted values of the parameters of power consumption in electric steelmaking equipment.

First Page

203

Last Page

208

DOI

https://doi.org/10.51346/tstu-01.19.4.-77-0039

References

1. Zarubin V.S. Matematicheskoe modelirovanie v texnike. / Pod red. B.C. Zarubina, A.P. Krishenko. - 2-e izd., stereotip. - M.: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2003. - 496 s.

2. Minashkin V.G., Shmoylova R.A. i dr. Teoriya statistiki. Uchebno-metodicheskiy kompleks.: YeAOI, 2008, — 296 s.

3. Kalinina V.N., Pankin V.F. «Matematicheskaya statistika», uchebnoe posobie, 2002. - 340 s.

4. Svetozarov V.V. Osnovi statisticheskoy obrabotki rezul'tatov izmereniy. Uchebnoeposobie. – M.:Izd. MIFI, 2005. - 40 s.

5. Allaev K.R. Elektroenergetika Uzbekistana i mira. T.: Fan vatexnologiya, 2009. - 463 s

6. Kononov Yu.D. Puti povisheniya obosnovannosti dolgosrochnix prognozov razvitiya TEK – Novosibirsk: Nauka, 2015. – 147 s.

7. Bokun I.A., Temichev A.M.; «Prognozirovanie i planirovanie ekonomiki», MN., 2002 g. 282 s.

8. Gorodjiy A.V., Zotova S.A., Matveeva T.A., Svetlichnaya V.B. Primenenie teorii korrelyasii na praktike // Mejdunarodniy studencheskiy nauchniy vestnik. 2015. № 3-4.

9. Smit G., Dreyper N. Prikladnoy regressionniy analiz. Tret'e izdanie – M.: Vil'yams, 2016. - 912 s.

10. Kudrin B.I. Elektropotreblenie v elektrometallurgii // Elektrika, 2003. №9. S.35-45

11. Rakhmonov I.U. Regulation of energy consumption in the iron and steel mills // Scientific journal «European Science review». Austria, Vienna, 2018. №5-6 May-June. PP. 327-329.

12. Rakhmonov I.U., Niyozov N.N. Analysis of existing methods of electric consumption // Scientific journal «European Science review». Austria, Vienna, 2018. №9-10 September-October. PP. 209-211.

13. Rakhmonov I.U. Existing Methods and Approaches to Forecasting Electric Consumption at Industrial Enterprises // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. India, 2019. – Vol. 6, Issue 2, February, 2019. ISSN: 2350-0328. PP. 8183-8185.

14. Xoshimov F.A., Raxmonov I.U. Metodika opredeleniya optimal'nix predelov parametrov elektropotrebleniya oborudovaniya predpriyatiy chernoy metallurgii // Nauchno-texnicheskiy jurnal FerPI. Fergana, 2019. Tom 23 - №3. S. 147-150.

15. Hoshimov F.A., Rasulov A.N., Taslimov A.D., Rakhmonov I.U. The current state of electrometallurgy in Uzbekistan: Monograph, ―East West‖ Association Studies and Higher Education GmbH.– Vienna, Austria, 2017. – 84 p.

16.Xoshimov F.A., Raxmonov I.U. Razrabotka metodov snijeniya energozatratov v elektrostaleplavil'nix pechax chernoy metallurgii Uzbekistana: Monografiya, Moya stroka - Rossiya, Sankt-Peterburg, 2017. – 116 s.

17.Hoshimov F.A., Rahmonov I.U. Rationing of electricity production in the rolling of ferrous metallurgy // Scientific journal «European Science review». Austria, Vienna, 2014. - №11-12 November-December. PP. 56-59.

18. Raxmonov I.U., Niyozov N.N. Analiz proizvoditel'nosti kompressornix stansiy na promishlennix predpriyatiy i usovershenstvovanie ix rascheta. Jurnal «Vestnik TashGTU». Tashkent, 2018. - №4. S. 72-76.

19.Rakhmonov I.U., Niyozov N.N. Modeling power consumption modes in industrial facility. International Conference ―Bridge to science: research works‖. San Francisco, California, USA. April 15, 2019. – 37-40 pp.

20. Raxmonov I.U., Rasulov A.N. Analiz vibora stupeney moshnosti pechnogo transformatora dlya dugovoy pechi DSP-100 // «Promishlennaya energetika». Rossiya, Moskva, 2017. - №6 Iyun'. – S. 16-17.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.