•  
  •  
 

Technical science and innovation

Abstract

The article reviewed the certification and quality control of the technological process for the production of vegetable oil. There is a procedure for packaging, quality control of products, determination of quality indicators and quality control of finished products. The procedure for using refined cottonseed oil and its varieties, the requirements for placement and storage of vegetable oils, as specified in the regulatory documents, the quality control of vegetable oils and other solutions for cottonseed oil are provided. The gas analyzer shows a solution for measuring the amount of solution by painting the tubes of a mixture of gas and air in oil. Detailed information on the production of vegetable oils, the cost of raw materials, the level of fat content of cotton seeds and the methods used to produce oil from cotton seeds. Methods for certification of vegetable oils, types of quality control, methods of testing and quality determination are presented. It was shown that the procedure for refined production of cottonseed oils and their types, as well as the state of the product classification of products based on the method of producing vegetable oils for consumer purposes, analysis of the sequence of refined oils and refining processes.

First Page

119

Last Page

126

DOI

https://doi.org/10.51346/tstu-01.19.4.-77-0038

References

1.SanPiN № 0138-03. Oziq-ovqat mahsulotlari havfsizligi va gigienik sifat ko„rsatkichlari, medik-biologik talablar va sanitar me‟yorlar.

2. GOST 5471-83. O„simlik yog„i. Namunalarni tanlab olish va qabul qilish qoidalari.

3.O„zDSt 816:2007. Rafinatsiyalangan paxta yog„i.

4. GOST 5477-93. Masla rastitelniye. Metodi opredeleniya svetnosti.

5. GOST 5478-90. Masla rastitelniye i naturalniye jirniye kisloti.

6. O„zDSt 20.000:2002 Sistema ispitaniy produksi. Osnovniye polojeniya.

7. O„zDSt 20.201:2001 Sistema ispitaniy produksi. Kontrol nerazrushayushiy. Organizatsiya i poryadok provedeniya.

8. Ershova I.G., Dmitriev S.I. Metrologicheskoye obespecheniye proizvodstva. Kratkiy konspekt leksiy dlya studentov spetsialnosti «Texnologiya mashinostroeniya». Pskov PPI. 2010. – 44 s.

9. O„zDSt ISO 9001:2009 Gosudarstvenniy standart Uzbekistana. Sistemi menejmenta kachestva. Trebovaniya. (ISO 9001:2008, ITD), Tashkent, – 26 s.

10. Axmedov B.M., Ismatullaev P.R., Turobjonov S.M., Yusupov E.D, Turaev SH.A. Osnovi sistemi menejmenta kachestva. Uchebnoe posobie. IPTD «Uzbekistan» Tashkent, 2009. – 208 s.

11. ISO 10012:2003 Sistemi menejmenta izmereniy. Trebovaniya k protsessam izmereniy i izmeritelnomu oborudovaniyu.

12. GOST 8.054-73 “Ishlab chiqarishni metrologik ta‟minlash. Umumiy qoidalar”.

13. ISO 9000:2005. Sistemi menejmenta kachestva. Osnovniye polojeniya i slovar.

14. O„zDSt ISO 9004:2002. Sistemi menejmenta kachestva. Rekomendatsi po uluchsheniyu deyatelnosti. – Tashkent.: Uzbekskoye agentstvo standartizatsi, metrologi i sertifikatsi. - 45 s.

15. Matyakubova P.M., Ismatullaev P.R., Turaev SH.A. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Ma‟ruzalar matni. TDTU, 2015.-542 b

16. Matyakubova P.M., Ismatullaev P.R., Turaev SH.A., Jabborov X.SH. “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o„rni” Ma‟ruzalar matni. TDTU, 2017.-20 b.

17. Lisitsin A.N. Nauchnoe obespechenie sovremennix texnologiy proizvodstva novix vidov maslojirovoy produksi // Nauchno-texnicheskiy byulleten Vserossiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta maslichnix kultur. Vip. 2, 2012.

18. Kondakov A.A., Istochniki pogreshnosti MVI kislotnogo chisla poelementnaya attestatsiya. Vestnik VNNIJ, №2, 2005 g.

19. Lisitsin, A.N. Razvitie teoreticheskix osnov protsessa okisleniya rastitelnix masel i razrabotka rekomendatsiy po povisheniyu ix stabilnosti k okisleniyu / A.N. Lisitsin // Avtoref. dis. na soisk. uch. step. d-ra nauk. – Krasnodar, 2006.

20. Zolochevskiy, V.T. Gubitelnoe deystvie visokix temperatur na kachestvo rastitelnix masel pri fizicheskoy rafinatsi / V.T. Zolochevskiy // Masla i jiri. – 2011. – №11. i № 12.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.