•  
  •  
 

Technical science and innovation

Abstract

The article describes the developed mathematical model, algorithm and program for calculating the process of cooling the water leaving the evaporative cooler and the final temperature of humid air. The compilation of a mathematical model is based on the analysis of literature data. Practically at all industrial enterprises, technological equipment is cooled by means of circulating water supply systems equipped with evaporative coolers. The article made a choice of a cooling system for air conditioning systems of residential premises. The developed basic design scheme of the evaporative water and air cooler with the irrigated layer is presented, as well as the estimated thermal and material balance. One of the main elements of these devices is a heat-mass transfer nozzle - sprinkler. This article presents the results of mathematical modeling of processes occurring in the volume of the sprinkler evaporator chamber, Raschig rings composed of vertical polymeric materials. Expressions are obtained for determining the values of air temperature based on the calculation of thermal modeling of the process of cooling circulating water in evaporative coolers of the type in question.

First Page

249

Last Page

255

DOI

https://doi.org/10.51346/tstu-01.19.3.-77-0036

References

1. Kokorin O.Ya. Isparitel‟noye oxlajdeniye dlya seley kondisionirovaniya vozduxa. M.: Stroyizdat, 1965. – 160 s.

2. Nesterenko A.V. Osnovi termodinamicheskix raschetov ventilyasii i kondisionirovaniya vozduxa. M.: «Visshaya skola», 1971. – 460 s.

3. Ladijenskiy R.M. Kondisionirovaniya vozduxa. M.: Gostorgizdat, 1962. – 352 s.

4. Kimenev G.N. Rasional‟noye ispol‟zovaniye topliva i energii v pishevoy promishlennosti. – M.: AO «Agropromizdat», 1990. – 168 s.

5. Usmonov N.O., AbdullabekovYu.U., Hamidullayev Z.Z. «Heat and Material Balances and Equations of Heat and Mass Transfer of Evaporative Air-Water Cooler» International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. India, 2019. Vol. 6, Issue 1, pp. 7943-7946.

6. Usmonov N.O. Opredeleniye temperature vlajnogo vozduxa pri vixode iz isparitel‟noy kameri s primeneniyem vrashayushegosya regenerativnogo teploobmennika. SibAK, «Eksperimental‟niye i teoreticheskiye issledovaniya v sovremennoy nauke». Sbornik statey po materialam XXXI mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. yanvar‟ 2019. № 1(30), S. 40-44

7. Usmonov N.O., Isaxodjayev X.S. Povisheniye effektivnosti oxlajdeniya oborotnoy vodi v isparitel‟nix oxladitelyax s psevdoojijennim sloyem. Moskva, jurnal Vestnik MEI №2, 2019. – S. 37-42

8. Isaxodjayev X.S., Usmonov N.O. Energosberegayushiy rejim ekspluatasii oborudovaniya system kondisionirovaniya vozduxa. SibAK «Eksperimental‟niye i teoreticheskiye issledovaniya v sovremennoy nauke» Sbornik statey po materialam XIV mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. Mart, 2018. № 5(14), S. 40-45.

9. Kochetov O.S. Primeneniye apparatov kipyashego sloya dlya system ventilyasii // Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Simvol nauki», 2016. №4. S. 83-85.

10. Kirsanov V.V., Ignakin I.Yu. Matematicheskaya model‟ vodoisparitel‟nogo oxlajdeniya v sistemax ventilyasii // Vestnik Texnika i texnologii APK, Moskva, 2017. №1. S. 14-20.

11. Kokorin O.Ya. Energosberegayushiye texnologii funksionirovaniya system ventilyasii i kondisionirovaniya vozduxa. – M.: Prospekt, 1999. – 287 s.

12. Ochkov V.F. MathCad 14 dlya studentov i injenerov: russkaya versiya. – BHV-Peterburg, 2009. 256 s.

13. Prilepskiy D.V. Sovershenstvovaniye system kondisionirovaniya vozduxa s ispol‟zovaniyem kameri orosheniya s poperechnim raspolojeniyem forsunok. Av-t. diss. kan. texn. nauk. Volgograd, 2014. – 150 s.

14. Kagan A.M., Laptev A.G., Pushnov A.S., Faraxov M.I. Kontaktniye nasadki promishlennix teplomassoobmennix apparatov. Monografiya. Pod red. Lapteva A.G. – Kazan‟: Otechestvo, 2013, - 454 s.

15. Zhang L. Total Heat Recovery. Heat and Moisture Recovery from Ventilation Air / L. Zhang // Nova Science Publishers Inc. – N.Y., 2008. – 327 p.

16. Xomutskiy Yu.V. Raschet kosvenno-isparitel‟noy sistemi oxlajdeniya / Yu.V. Xomutskiy // Mir klimata. – 2012. № 71. – S. 174-182.

17. Shilyayev M.I., Xromova Ye.M., Grigor‟yev A.V., Tumashova A.V. Gidrodinamika i teplomassoobmen v forsunochnix kamerax orosheniya // Tomskiy GASU, 2011. №1, S. 15-26.

18. Usmonov N.O., Umarova M.X. Intensifikasiya teplomassoobmen v apparate psevdoojijennogo sloya s sharovoy nasadkoy // Jurnal TashGTU Vestnik, 2018. №3, S. 96-101.

19. Isaxodjayev X.S., Usmonov N.O., Umarova M.X., Maxmudova D.X. Opredeleniye koeffisiyenta teplootdachi ot trexfaznogo psevdoojijennogo sloya k stenke apparata oxlaajdeniya vodi // Jurnal «Problemi energo- i resursosberejeniya» 2018. № 3-4, S. 202-205.

20. Usmonov N.O, Mavjudova Sh.S. Teploutilizator v sistemax ventilyasii i kondisionirovaniya vozduxa // Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya. «Innovasii-2018», Tashkent, S. 89-91.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.