•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

The article presents the results of the authors' many experiments on organic waste processing in agriculture. The analysis of the existing biogas plants of advanced countries and comparison of the products obtained during the anaerobic treatment of organic agricultural wastes is presented.

First Page

86

Last Page

89

References

[1] Imomov Sh., Kayumov T., Usmanov K., Khakimov B., Sultonov M. Organic waste recycling and its processing equipment (Sposob pererabotki organicheskix otxodov i ustanovka dlya ego osushchestvleniya). A01S3 / 00, S05G'3 / 00. IAP 20160389.UZ. Official Gazette, №3. [2] Imomov Sh. Technological bases of biogas and fertilizer production from agricultural waste. Diss. ... techn. fan dock - Tashkent, 2017. - 196 p. [3] Dubrovsky B.C., Viestur U.E. Metanovoe sbrajivanie selskoxozyaystvennyx otxodov. - Riga; Zinatne, 1988. - 204 p. [4] Chen Y., Hashimoto A. 2014. Kinetics of Methane Fermentation Biotechnology and Bioengineering Symposium.No.8,269-282. [5] Rakhmatov B. Razrabotka i obosnovaniye konstruktorsko-texnologicheskix parametrov biogazovoy ustanovki dlya pererabotki navoza ferm i kompleksov KRS v usloviyax Uzbekistana: Diss. ... kand. techn nauk - Tashkent, 1990. - 176 p. [6] Trachunova I.A.Povyshenie Effektivnosti anaerobnoy pererabotki organicheskix otxodov v metantenke s gidravlicheskim peremeshivaniem na osnove chislennogo eksperimenta. Diss ... kand. tex nauk., Kazan, 2014. 115s. [7] Karaeva Yu.V. Vilaniye geometricheskix parametr metantenka na effektivnost protsessa metanovogo brojeniya / Yu.V. Karaeva, I.A. Traxunova, G.R. Khalitova // Vestnik Kazanskogo Technological University. - 2013. - № 9. - S. 211-214. [8] M. Sultanov, Sh. Imomov, A. Rustamov Usage biogas plants with regarding climate conditions of Uzbekistan. IJARSET.ISSN:2350-0328. r.3619-3622. [9] Sultonov M., Kayumov T. A brief review of the study of the process of methane emissions. // "Modern Problems of Renewable Energy". Republican scientific - practical conference Collection of materials. - Against you. 2018, 215 b. [10] M.Seppälä, V.Pyykkönen, A.Vääsänen, J. Rintala Biomethane production from maize and liquid cow manure-effect of the maize, post methanation potential and digestate characteristics. Fuel. 2013; 107: 209-216. [11] Trachunova I.A.Povyshenie Effektivnosti anaerobnoy pererabotki organicheskix otxodov v metantenke s gidravlicheskim peremeshivaniem na osnove chislennogo eksperimenta. Diss ... kand. tex nauk., Kazan, 2014. 115s. [12] Z. Mamadalieva, T. Kayumov, M.Sultonov, F. Savriev Sravnitelnyy analyze primenia biogas technology technology and drugix istochnikov energii. WWW.energosovet.ru/stat/vie_913. html. 2018.1 / 4-4 / 4. [13] Nikitin G.A. Metanovoe brojenie v biotexnologii: Ucheb. posobie -K. : Vyshcha.Shk., 1990.-207 p. [14] Baader V., Doone E., Brennendorfer M. Biogas: Theory and Practice (per. S nem). - M.: Kolos, 1982. - 148 p. [15] DECISION V. G., Shaptalo V. V. Suslov D.Yu. Voprosy modelirovaniya i rascheta barbatajnyx reaktorov. // Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo texnologicheskogo universiteta im. V. G. Shukhova. 2013. №5. S.189-192. [16] Sawyer S.N., Grumbling J.S. Fundamental consideration in high rate digestion.J.San. Eng. Div.Proc.American Society Agricultural Engin.86,1960,S.49. [17] Fiapshev, A.G. Eksperimentalnie issledovaniya modernizirovannoy biogazovoy ustanovki.// Energoobespechenie i energosberejenie v selskom xozyaystve: trudy mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferentsii. - M., 2014. - T. 4. - S. 281-284. [18] Wornat M., et al., Single-particle combustion of two biomass chars, 26 th Symposium (Int.) on Combustion, 1996, pp. 3075-3083.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.