•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

The causes of earthquakes and the extent of damage and losses associated with them are studied. The test works of the shaker stand for determining the seismic strength of building materials have been carried out.

First Page

34

Last Page

41

References

1. https://otvet.mail.ru/question 2. https://ria.ru/eco 3. https://upl.uz/obshestvo/2425-news.html 4. Seysmostoykost zdaniy i soorujeniy v zone Toktogulskogo vodoxranilishcha - PDF http://docplayer.ru/50401972 5. Glen Yang, Ispolzovaniye PLIS v sisteme upravleniya dvigatelyami s kvadraturnim enkoderom. Elektronnie komponenti, №3, 2008, s. 33-34. 6. DyakonovV.P. UisSim+MathCad+MATLAB. Vizualnoye matematicheskoye modelirovaniye. - M.: SOLON-Press, 2004. – 384 s. 7. Jdankin V. Povorotnie shifratori: osnovnie tipi i nekotorie osobennosti primeneniya. Sovremennaya texnika avtomatizatsii, №2, 2001.s. 68 - 79. 8. Kozachenko V. Osnovnie tendentsii razvitiya vstroyennix sistem upravleniya elektroprivodom. Materiali vistavki ChipExpo-2006. Moskva, 2006. - 12 s. 9. Kuznetsov Ye.V. Dinamicheskiye xarakteristiki obektov regulirovaniya: Uchebnoye posobiye. – Novorossiysk: MGA im. adm. F.F. Ushakova, 2007g. -150 s. 10. Kuznetsov Ye.V. Komplekt kompyuternix trenajerov: Sistemi avtomaticheskogo regulirovaniya s pozitsionirovaniyem: Uchebno-metodicheskoye posobiye. - Novorossiysk: MGA im. adm. F.F. Ushakova, 2007 g. - 75 s. 11. Batovrin V.K., Bessonov A.S., Moshkin V.V., Papulovskiy V.F. LabVIEW: praktikum po osnovam izmeritelьnыx texnologiy. Moskva 2005 g. - 207 s. 12. Sheypak A.A. Gidravlika i gidropnevmoprivod. Uchebnoye posobiye. Moskva 2003 g.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.